Litteratur om Jelling


I denne litteraturliste forsøges det at samle alt, hvad der er udgivet på tryk om Jelling i vikingetiden m.h.t. arkæologi, historie, runologi m.m. Aviskronikker og småbrochurer er som hovedregel ikke medtaget.

Bidragene er anført i kronologisk rækkefølge efter trykåret.

Hvis en årbogs titelår afviger fra trykåret, er titelåret også angivet, ellers ikke.

Sammendrag på andre sprog er angivet.

Listen, som stadig er under komplettering, er udarbejdet af Christian Adamsen, Tidsskriftet Skalk.

Jeg bestræber mig på at have haft titlerne i hånden, før de kommer på listen.

Tilføjelser, links og rettelser er meget velkomne til redaktion.skalk(snabel-a)mail.dk, det gælder også henvisninger til trykt litteratur, som er tilgængelig på internettet.

This bibliography aims to give an complete overview of all publications about Jelling in the Viking Period concerning archaeology, history, runology etc. Additions, links, and corrections are very welcome to redaktion.skalk(at)mail.dk

Senest opdateret 9. februar 2013.

Listen omfatter hermed ca. 603 henvisninger, hvoraf ca. 124 har direkte links til PDF-filer (ved kortere artikler hele teksten, ved større arbejder kun de relevante sider).


1591

Lindeberg, P.: Hypotyposis arcium, palatiorum et monumentorum, ab Henr. Ranzovio, pro rege Holsato, conditorum. Hamburg. http://www.europeana.eu [Også udg. i Frankfurt 1592].


1597

Vulcanius, B.: De literis et lingua Getarum sive Gothorum.


1599

Bureus, J.: Runokänslanes Lärespån. Upsala.


1643

Worm, O.: Danicorum Monumentorum libri sex e spissis antiquitatum tenebris et in Dania ac Norvegia extantibus ruderibus eruti, 326-341. Hafnia.


1645

Stephanius, J.S.: Notae Uberiores in Historiam Danicam Saxonis Grammatici. Sorae. - Pp. 202-204. [Facsimile edition with an introduction by H.D. Schepelern. Copenhagen 1978 (Museum Tusculanum Press), pp. 280-282].

1739

Pontoppidan, E.: Marmora Danica … II, 79. Hafnia.

von Westphalen, E.J.: Monumenta inedita rerum Germanicarum præcipue Cimbricarum et Megapolensium … I. [med Heinrich Rantzaus beskrivelse 1597 af den kimbriske halvø]


1763

Pontoppidan, E.: Den Danske Atlas Eller Konge-Riget Dannemark … I. Kiøbenhavn. S. 97, 207-208, Tab. IX. [Genoptryk København 1969, Rosenkilde og Bagger].


1769

Pontoppidan, E.: Den Danske Atlas Eller Konge-Riget Dannemark … V. Kiøbenhavn. S. 987-989. [Genoptryk København 1970, Rosenkilde og Bagger].


1806

Nyerup, R.: Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge i ældre og nyere Tider. Fjerde Bind, indeholdende Oversyn over Fædernelandets Mindesmærker fra Oldtiden, saaledes som de kan tænkes opstillede i et tilkommende National-Museum. Kjøbenhavn (A. & S. Soldin). – S. 125-137.


1808

Rasmus Nyerups og Søren Abildgaards Antiqvariske Rejser i Aarhus Stift i Aarene 1771 og 1807. Anhang til 4de Deel af Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge. – S- 14-26.


1820

Thorlacius, [B.] og Thomsen, C.J.: Fortegnelse paa de Oldsager, som fra 1816 til 1820 ved Gave eller Kiøb ere komne til Museet. Antiqvariske Annaler III, 352-410. – S. 405 (nr. CCLXXIII-CCLXXIV).


1821

Magnusen, F.: Optegnelser paa en Reise til Jellinge, gjennem forskjellige Egne af Sjelland, Fyen og Jylland i Aaret 1821. Magazin for Reiseiagttagelse III, xx-xx.

Magnusen, F.: Optegnelser paa en Reise til Jellinge, over Sanderumgaard gjennem forskjellige Egne af Sjelland, Fyen og Jylland i Aaret 1820. Kjøbenhavn (Thiele).


1823

Magnusen, F. og Thomsen, [C.J.]: Efterretninger om Mindesmærker ved Jellinge og de derved i Aarene 1820 og 1821 foretagne Undersøgelser m.m. Kjøbenhavn (Schultz). [Genoptryk: Århus 1973 (Wormianum)].


1825

[Anonym]: Gorm den Gamles og Thyre Dannebods Gravhøje. Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 22. Aarg., No. 51, Løverdagen den 25 Juni 1825, sp. 801-809.


1827

Magnusen, F. & Thomsen, [C.J.]: Efterretninger om Monumenterne ved Jellinge, samt de i Aarene 1820 og 1821 der foretagne Undersøgelser. Antiqvariske Annaler IV, 64-139, T. I-II.

Thorlacius, [B.] & Thomsen, [C.J.]: Fortegnelse paa de Oldsager, som fra 1 Jan. 1820 til 1 Juli 1823 ved Gave eller Kjøb ere komne til Museet. Antiqvariske Annaler IV, 159-266. – S. 169-172, 202-204).


1830

Müller, P.E.: Critisk Undersögelse af Saxos Histories syv sidste Böger. Kiöbenhavn (det Poppske Bogtrykkerie). – S. 16-19.


1840

S.H.: Jellinge. Morskabslæsning for Den Danske Almue n. 39. Fredagen den 25de September 1840, 613-616.


1840-41

Worsaae, J.J.A.: Et Par Ord om Gorms og Thyres Høie i Jellinge. Annaler for nordisk Oldkyndighed, 167-176.

Worsaae, J.J.A.: Undersøgelsen af Gravhøie i Danmark. Annaler for nordisk Oldkyndighed, 137-163. – S. 145-147: III. En Høi ved Jellinge.


1842

Worsaae, J.J.A.: Hvorvidt kan man antage, at det i Haraldskiær-Mosen (1835) opgravede Liig er den norske Dronning Gunhildes? En kritisk Undersøgelse. Historisk Tidsskrift 1. Rk., 3. Bd., 249-292. - S. 276-281. http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=96704


1843

Thiele, J.M.: Danmarks Folkesagn 1, 16-17, 173-175, 350. Kiøbenhavn.

Worsaae, J.J.A.: Danmarks Oldtid oplyst ved Oldsager og Gravhøje, s. 56-57, 80-81. Kjøbenhavn.


1846

Molbech, C. (udg.): Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk-biographiske Dagbøger for Aarene 1658-1708. Kiøbenhavn. – S. 199, 535.


1852

Rafn, C.C.: Bemærkninger om Gorm den Gamles og Thyre Danabods Mindestene i Jellinge. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, 301-319.


1852-54

Briem, J.G.G.: En Bemærkning ved Indskriften paa Kong Gorms Mindesteen i Jellinge. Antiquarisk Tidsskrift, 267.

Rafn, C.C.: Runestene fra Harald Blaatands Tidsalder. Antiquarisk Tidsskrift, 278-298.

Rafn, C.C.: Yderligere Bemærkninger om Gorm den Gamles Mindesteen. Antiquarisk Tidsskrift, 395-397.

Repp, T.G.: Om Kong Gorms Mindesteen i Jellinge. Antiquarisk Tidsskrift, 268-278.


1853

Säve, C.: Anmärkningar om inskriften å Gorm den Gamles runsten i Jällinge. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, 350-362.


1854

Worsaae, J.J.A.: Afbildninger fra Det Kongelige Museum for Nordiske Oldsager i Kjøbenhavn, s. 94, nr. 368-371. Kjøbenhavn.


1857

Jellinge. Den danske Bondeven Nr. 39, Tirsdagen den 29. September 1857, 153-154.


1858

Jellinge. Billed-Almanak for Hvermand 1858. [4 upaginerede sider]


1859

Boye, V.: Oplysende Fortegnelse over de Gjenstande i det Kongelige Museum for nordiske Oldsager i Kjøbenhavn, der ere forarbeidede af eller prydede med ædle Metaller. Første Afdeling (omfattende den hedenske Tid). Kjøbenhavn. – S. 127-128.

Trap, J.P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Speciel Deel, andet Bind, s. 898-904. Kjøbenhavn.

Worsaae, J.J.A.: Nordiske Oldsager i Det kongelige Museum i Kjøbenhavn, s. 94, 114-115, nr. 472-479. Kjøbenhavn.


1860

R., F. [Frederik 7.?]: Danmarks Kongegrave. Illustreret Tidende 1. Bd., Nr. 16, 15. Jan. 1860, 134-136.


1861

Thorsen, P.G.: Kongehøjene i Jellinge. Kbh. [Særtryk af Fædrelandet]

[Worsaae, J.J.A.]: Udgravning af Kong Gorms Høi i Jellinge. Berlingske Tidende 5 Juli 1861.

[Worsaae, J.J.A.]: Kongehøiene i Jellinge. Berlingske Tidende 7. Oktober 1861.


1864

Thorsen, P.G.: De danske Runemindesmærker. Første Afdeling. Runemindesmærkerne i Slesvig. Kjøbenhavn. - S. 133-137.


1865-66

Nielsen, O.: To Documenter til Oplysning om Jellinghøienes Fredning. Danske Samlinger [1. Rk.], 1. Bd., 101-102.


1869

Worsaae, J.J.A.: Om Mammen-Fundet fra Hedenskabets Slutningstid. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 203-218, Pl. 1-9.


1870

[Anonym]: Jellinge Kirke og Jellinge Høje. Nordisk Billed-Magazin

Nr. 8, Søndagen den 21de August 1870, 114-120;

Nr. 9, Søndagen den 28de August 1870, 131-132.


1871

Kornerup, J.: Om Middelalderens Fremstillinger af Christus paa Korset. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 249-268. – S. 255-256.


1872

Both, L.: Danmark. En historisk-topografisk Beskrivelse. Anden Deel. Kjøbenhavn (Fr. Wøldikes Forlag). – S. 569-573.


1872-73

Carøe, O.: Kong Frederik II’s Kalenderoptegnelser for Aarene 1583, 1584 og 1587. Historisk Tidsskrift 4. Rk., 3. Bd., 538-577. – S. 542.


1874

Nielsen, O.: Ribe Stifts Beskrivelse 1638. Indberetninger fra Stiftets Præster til Dr. O. Worm. Danske Studier 2. rk., 4. bd., 1-125. – S. 66-68.


1874-76

Jørgensen, A.D.: Den nordiske Kirkes Grundlæggelse og første Udvikling. København (Selskabet for Danmarks Kirkehistorie – Gad). – S. 183 ff.


1875

Kornerup, J.: Kongehøiene i Jellinge og deres Undersøgelse efter Kong Frederik VII’s Befaling i 1861. Kjøbenhavn (Det kongelige nordiske Oldskrift Selskab).


1876

Engelhardt, C.: Kong Gorms og Dronning Thyras Mindestene i Jellinge. Archæologiske Bemærkninger om Runestene og deres Oprindelse. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 93-150.

Wimmer, L.F.A.: Den såkaldte Jællingekredses runestene. Opuscula philologica ad Ioannem Nicolaum Madvigium per quinquaginta annos Universitatis Hauniensis decus a discipulis missa.Lykønskningsskrift i Anledning af Johan Nicolai Madvigs halvtredsindstyveaarige Jubilæum som Lærer ved Kjøbenhavns Universitet fra hans Disciple, 193-220.


1879

Thorsen, P.G.: De danske Runemindesmærker. Anden Afdeling. Jyllands Runemindesmærker, tilligemed Meddelelser om alle Øernes. I. Afbildninger, s. 3-4, 10-12.

Trap, J.P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. 2. udg., Kjøbenhavn (Delbanco m.fl.). 6. Deel. S. 254-262.


1880

Müller, S.: Dyreornamentiken i Norden, dens Oprindelse, Udvikling og Forhold til samtidige Stilarter. En archæologisk Undersøgelse. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 185-405. - S. 295 ff.

Thorsen, P.G.: De danske Runemindesmærker. Anden Afdeling. Jyllands Runemindesmærker, tilligemed Meddelelser om alle Øernes. II. Text, s. 7, note 4; 9-12, 27-30, 215-233. Kjøbenhavn.


1881

Kornerup, J.: Om den tidlige Middelalders Stenhuggerkunst i Danmark. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 256-280. – S. 256-258.


1886

Bache, N.: Nordens Historie populært fremstillet. Første Bind. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn. – S. 292-301, 685-694 [Vilhelm Boyes indlæg i Nationaltidende 1883].

1887

Elmgaard, Bertel: Jælling. Nogle Blade af en Rejsedagbog. Højskolebladet

Nr. 40, Fredag den 7. Oktober 1887, sp. 1889-1894;

Nr. 41, Fredag den 14. Oktober 1887, sp. 1937-1943;

Nr. 43, Fredag den 28. Oktober 1887, sp. 2033-2039;

Nr. 44, Fredag den 4. November 1887, sp. 2084-2090.

[optrykt i B. Elmgaard: Hjemstavns-Billeder fra Jylland i Somrene 1885-86, 1888. – S. 174-222.]


1895

Magnus-Petersen, J.: Beskrivelse af Afbildninger af Kalkmalerier i danske Kirker. Kiøbenhavn. – S. 6-7, T. I-III.

Nielsen, O.: Bidrag til Jelling og dets Mindesmærkers Historie. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 252-270.

Wimmer, L.F.A.: De danske Runemindesmærker. I. De historiske Runemindesmærker. København (Gyldendalske Boghandel).


1897

Müller, S.: Vor Oldtid. Danmarks forhistoriske Archæologi almenfattelig fremstillet. Kjøbenhavn (Det nordiske Forlag). – S. 649-654, 679-681.


1897-99

Kornerup, J.: Om Jellings Minder fra Oldtid og Middelalder. Kirkehistoriske Samlinger 4. Rk., 5. Bd., 167-179.


1898

M.S.: Dronning Tyres Grav. Højskolebladet Nr. 20, Fredag den 20. Maj 1898, sp. 625-630. [Tidligere trykt i Vejle Amts Folkeblad].


1899

Bloch, W. (red.): Generalmajor C.F. v. Holtens Erindringer. Kjøbenhavn (Gyldendal). – S. 249-250.


1903

Clausen, J. (udg.): Af Orla Lehmanns Papirer. Bidrag til Danmarks Tidshistorie i det 19. Aarhundrede. København (Det Nordiske Forlag). – S. 163-166.


1909

Petersen, M: Minder fra min Virksomhed paa Arkæologiens Omraade fra 1845 til 1908. København.


1913

Kjær, H.: Om Kongehøjene i Jelling. Vejle Amts Aarbøger, 125-170. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1913/VejleAmtsAarbog1913.pdf

Weibull, L.: Gottfreds och Thyre Danebods Danevirke. Historisk tidskrift för Skåneland 4374-388.


1914

von Liliencron, A.-M. F.: Beziehungen des Deutschen Reiches zu Dänemark im 10. Jahrhundert. Zeitschrift der Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte 44, 1-48.


1916

Sørensen, M.: Af Jellings nyere Historie. Vejle Amts Aarbøger, 137-175. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1916/VejleAmtsAarbog1916.pdf


1917

Sørensen, M.: Runestenen der forsvandt og igen kom for Dagens Lys. Højskolebladet nr. 51B, 21. december 1917 [4 upaginerede sider].

Thiset, A.: ”For 40 Aar siden”. Minder fra det gamle Geheimearkiv. Fra Arkiv og Museum Serie 2, Bd. 1, Hf. 1, 3-21. – S. 18.


1918

Jellingstenene. Store Nordiske Konversations Leksikon. En nordisk Encyklopædi Bd. 12, 226-227. København – Kristiania (Store Nordiske Konversations Leksikons Forlag).


1919

Hjelholt, H.: En beretning om Jellingemonumentet. Danske Studier, 42-43.


1920

Brøndsted, J.: Nordisk og fremmed Ornamentik i Vikingetiden, med særligt Henblik paa Stiludviklingen i England. En arkæologisk Afhandling. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 162-282.

Schetelig, H.: Vestfoldskolen. A.W. Brøgger, H. Falk & H. Schetelig (red.): Osebergfunnet III. Kristiania (Universitetets Oldsaksamling). – S. 301-315.


1921

Lindqvist, S.: Ynglingaättens gravskick. Fornvännen, 83-194. – S. 107-108. http://fornvannen.se/pdf/1920talet/1921_083_kompr.pdf

Pedersen-Schmidt, C.: Lidt om Kong Frederik den Syvende. Hjem og Skole, 14. Aarg., 57-62.

Åberg, N.: Stil III och Jellingstil. Fornvännen, 63-82. http://fornvannen.se/pdf/1920talet/1921_063.pdf


1922

Heltoft, J.: Af Jelling Sogns Historie. Vejle Amts Aarbøger, 102-171. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1922/VejleAmtsAarbog1922.pdf


1924

Brøndsted, J.: Early English Ornament. The Sources, Development and Relation to Foreign Styles of Pre-Norman Ornamental Art in England. London (Hachette) and Copenhagen (Levin & Munksgaard).


1925

Thiset, A.: ”For 40 Aar siden”. Minder fra det gamle Geheimearkiv. Fra Arkiv og Museum, Serie 2, Bind 1.


1926

Knudsen, R.H.: Anne Krabbe. Den lærde Adelsdame paa Stenalt o. 1600. Randers Amts Historiske Samfund Aarbog XX, 5-60.

Nørlund, P.: Gyldne Altre. Jysk Metalkunst fra Valdemarstiden. København (Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker). [2. udg. Højbjerg 1968 (Wormianum), med efterskrift af Tage E. Christiansen].

Sarauw, G.F.L.: Kongehøjene og runestenene i Jellinge. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 245-280.


1927

Brix, H.: The inscription on the older Jelling stone. Acta Philologica Scandinavica II, 110-114.

Brix, H.; Jacobsen, L. & Møller, L.: Gorm Konge og Thyra hans Kone. – Runernes Magt. København (Gyldendal – Nordisk Forlag).

Jónsson, F.: Gorm og Tyra. Danmarkar bót. København (G.E.C. Gad).

Kristensen, M.: Thyre ”Danmarkar bot”. Højskolebladet nr. 24, 17. juni 1927, sp. 755-758.

la Cour, V.: Kong Gorm og Dronning Tyre. Historisk Tidsskrift 9. Rk., 5. Bd., 189-252. http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=98645

Orluf, F.: Gisningskritiken mod Thyre Danebod. Jelling.

Orluf, F.: Kongegraven i Jelling. Jelling.

Sørensen, M.: Runestenen der forsvandt og igen kom frem for Dagens Lys. Aarsskrift for Jelling-Samfundet, 22-30.


1928

Holten-Bechtolsheim, H.: Dronning Dido og Thyra Danebod. Danske Studier, 1-15.

Lindqvist, S.: Jellingemonumenten. Fornvännen, 257-285. (Zusammenfassung: Die Denkmale bei Jellinge). http://fornvannen.se/pdf/1920talet/1928_257.pdf

Ussing, H.: Sagnene om Thyre Danebod. København (Levin & Munksgaard).

Vernersen, J.H.: Kongehøjene og Runestenene i Jelling. Aarsskrift for Jelling-Samfundet, 42-54.

Weibull, L.: Tyre Danmarkar bot. Scandia I, 187-202. http://runeberg.org/scandia/1928/

1929

Brix, H.: Nye Studier i nordisk Runemagi. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1-188. - S. 59-65, 69-70.

Erslev, K.: Dronning Tyre og Danevirke. Historisk Tidsskrift 9. Rk., 6. Bd., 1-53. http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=98401


1930

Hansen, M: Fra Søren Abildgaards Dagbøger. Optegnelser i Vejle Amt i 1771. I. Elbo, Holmans og Nørvang-Tørrild Herreder. Vejle Amts Aarbøger, 129-160. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1930/VejleAmtsAarbog1930.pdf

Knudsen, F.: Jellinghøjenes Frigørelse. Vejle Amts Aarbøger, 214-218. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1930/VejleAmtsAarbog1930.pdf

Matthiessen, H.: Hærvejen. En tusindaarig Vej fra Viborg til Danevirke. En historisk-topografisk Studie. København. – S. 68-74. [Mangfoldige senere udgaver].


1931

Bolin, S.: Danmark och Tyskland under Harald Gormsson. Grundlinjer i dansk historia under 900-talet. Scandia IV, 184-209. http://runeberg.org/scandia/1931/

Hallström, G.: Böre runstenar och hällristningar uppmålas? Fornvännen, 171-180, 257-283. – S. 275. [Soll mann Runensteine und Felsenzeichnungen nachmalen?] http://fornvannen.se/pdf/1930talet/1931_171.pdf


Jensen, J.V.: Runestenene i Jelling. 1929. I J.V. Jensen: Paa danske Veje, 23-29. København (Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag).

Jacobsen, L.: Kong Haralds og Kong Gorms Jelling-Monumenter. Scandia IV, 234-269, tvl. http://runeberg.org/scandia/1931/

Kristensen, E. Tang: Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde. Ny Række. III. Afdeling. Kjæmper – Kirker – Kilder – Andre stedlige Sagn – Skatte. København (Woels Forlag), s. 159-160, 181, 295-296 (nr. 646-648, 733, 1326).

Lindqvist, S.: Yngre vikingastilar. H. Shetelig (red.): Nordisk Kultur XXVII. Kunst, 144-179. Stockholm (Bonnier) – Oslo (Aschehoug) – København (J.H. Schultz).

Orluf, F.: Den ældre Jellingstens oprindelige plads. Vejle Amts Aarbøger, 20-23. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1931/VejleAmtsAarbog1931.pdf

Wammen, J.P.: Kongehøjene i Jelling i historisk Belysning. Vejle Amts Aarbøger, 1-19. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1931/VejleAmtsAarbog1931.pdf


1932

Friis, A.: De Jyders Land [I], 147-151. (Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag).

Jacobsen, L.: Vikingetidens ”historiske” danske Runeindskrifter. Bidrag til Spørgsmaalet om Runestenenes Tidsfæstelse. Scandia V, 103-147. http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/issue/view/19321/showToc

Schmidt, A.F.: Danmarks Kæmpesten i Folkeoverleveringen. Danmarks Folkeminder nr. 39. S. 46, 56-57, 75, 299-300. København (Det Schønbergske Forlag).


1933

Brøndum-Nielsen, J.: Danske Runeindskrifter. Nordisk Kultur VI. Runerne, 114-144. København – Oslo – Stockholm (Schultz – Aschehoug – Bonnier).


1934

Anjou, S.: Kungshögarna i Jellinge. Fornvännen, 1-22. (Zusammenfassung: Die Königshügel bei Jellinge). http://fornvannen.se/pdf/1930talet/1934_001.pdf

la Cour, V.: Kong Haralds tre Storværker. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 55-87. (Résumé: Les trois grandes œuvres du roi Harald, p. VII-IX).

Valløe, K.: Jelling-Højenes Frigørelse. Højskolebladet nr. 23, 8. juni 1934, 321-322.


1935

Amtoft, S.K.: Hvad betyder Danmarkar bót? Danske Studier, 153-160.

Jacobsen, L.: Runeindskrifternes vidnesbyrd om kampene omkring Hedeby. Fra Harald Gormssøn til Sven Estridsøn. Scandia VIII, 64-79. http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/issue/view/193581/showToc

Rolver, J.: [Uden titel; om Jelling Kirkes restaurering]. Aarsskrift for Jelling-Samfundet, 47-48.


1936

Brøndsted, J.: Danish Inhumation Graves of the Viking Age. A Survey. Acta Archaeologica VII, 81-228. – P. 119-120, 217.

Heltoft, J.: Kongehøjene og Runestenene i Jelling: en historisk Oversigt med Beskrivelse af Byen og Kirken. (Reitzel).

Jacobsen, L.: Jelling-stenenes historie gennem tusind år. Tilskueren 53. Aarg., 1-25.


1937

Jacobsen, L.: Ole Worms beskrivelse og tolkning af Jelling-monumentet. Vejle Amts Aarbøger, 1-28. [Oversættelse af Worm 1643]. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1937/VejleAmtsAarbog1937.pdf

Knudsen, F.: Jellinghøjenes Frilæggelse. Vejle Amts Aarbøger, 126-135. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1937/VejleAmtsAarbog1937.pdf


1937-38

Larsen, H.: Hvad Ret havde Gorm den Gamle og hans Slægt til Danmarks Throne? Jyske Samlinger, 343-353. http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=73648


1938

Mortensen, R.: Hvorfor Jelling blev Kongesæde. Jyske Samlinger 5. Rk., IV. Bd, 1. Halvbind, 210-214. [Carl Klitgaard-festskrift]. http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=74374

Worsaae, J.J.A.: Af en Oldgrandskers Breve 1848-1885. Udgivet ved Victor Hermansen. København (Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag). – S. 111-129.


1940

Brøndsted, J.: Danmarks Oldtid III. Jernalderen, 316-320, 381. 1. udg. København (Gyldendal).

Mortensen, R.: Britisk Museums Oldsager fra Vejle Amt. Vejle Amts Aarbøger, 140. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1940/VejleAmtsAarbog1940.pdf


1941

Brøndsted, J.: Jellings Oldtidsmonumenter. Danmark nr. 24, 838-842.

Schütte, G.: Thyre Danmarkarbot og Problemet hiatisk Apposition. Danske Studier, 103-112.


1941-42

Jacobsen, L. & Moltke, E.: Danmarks Runeindskrifter I Text, II Atlas. København (Munksgaard). – Bd. I, sp. 65-81. Bd. 2, s. 42-49, fig. 111-123.


1942

Dyggve, E.: La fouille par le Musée National danois du tertre royal sud à Jelling en 1941. Rapport préliminaire succinct. Acta Archaeologica XIII, 65-99.

de Geer, E.H.: Planetarisk kronologi av årsvarv och årsringar. Geokronologien. En grafisk metod med matematisk precision. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar Bd. 64, H. 2, 1942, 185-204. – S. 202-203.

Nørlund, N.E.: Johannes Mejers Kort over Det Danske Rige. Andet Bind. Jylland og Fyn. København. Pl. III, XXXV.

Orluf, F.: Kong Gorms runesten i Jelling. Danske Studier, 15-32.


1943

Bæksted, A.: Mourits Mouritsen Højer: Encomium Jellingense (Jellings pris) 1721. Vejle Amts Aarbøger, 145-166. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1943/VejleAmtsAarbog1943.pdf

Dyggve, E.: Jelling Kongehøje. Udgravningen 1941. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 18-31. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/nationalmuseets_arbejdsmark/jelling_kongehoeje/

Dyggve, E.: Om nordisk arkitekturopfattelse i vikingetiden med udgangspunkt i Jelling. Vejle Amts Aarbøger, 131-144. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1943/VejleAmtsAarbog1943.pdf

Nielsen, K.M.: Danmarkar bot. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 159-167.
(Résumé: Danmarkar bot, p. XXI-XXII).

Orluf, F.: Runestenene i Jelling. Vejle Amts Aarbøger, 99-126. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1943/VejleAmtsAarbog1943.pdf

Schütte, G.: Endnu engang Spørgsmålet om Thyre Danmarkarbot. Danske Studier, 91-96.

Vernersen, J.H.: Udgravningen af Kongehøjene i Jelling 1941-42. Aarsskrift for Jelling-Samfundet, 6-18.


1944

Glob, P.V.: Jelling-Monumenterne, Undersøgelsen 1941-42 af. Salmonsen Leksikon-Tidsskrift 4. årg., sp. 1052-1057. København (J.H. Schultz Forlag).

Nørlund, P. & Lind, E.: Danmarks romanske Kalkmalerier. København (Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker). (Résumé: Peintures romanes des églises de Danemark). – Katalog nr. 70 (s. 297-298) med videre henvisninger.

Vejle Amts Stednavne. Danmarks Stednavne 8. København (Gad), - S. 102-103, 109, 111.


1945

Andersen, H.: Har en Nordmand ristet Indskriften paa den store Jelling-Sten? Sprog og Kultur 14, 49-55.

Broby-Johansen, R.: Danmarks ældste Maleri. Et Tusindaarsminde. [Optrykt i R. Broby-Johansen: Kun kunst, 1971, 24-31].

Jacobsen, L.: Danmarkar bot. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 104-110. (Résumé: Danmarkar bot. P. XII).

Lauritsen, Aa.: Nogle Hærvejsforgreninger ved Jelling. Vejle Amts Aarbøger, 5-55. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1945/VejleAmtsAarbog1945.pdf


1946

Grandjean, P.B.: Danske Herreders Segl indtil 1660, herunder Lands- og Birkesegl. København (Schultz). – S. 51, T. 19a-b.

Nielsen, K.M.: Kan Danmarkar bot betyde Danmarks bødning? Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 267-275. (Résumé: Danmarkar bot, peut-il signifier la réparation du Danemark. P. XXVIII).


1947

Baggesen-Schmidt, Jørgen: Ved Portalen til Danmarks Historie. R. Madsen (red.): Vejle – den charmerende By, 73-88. Vejle (Lokalhistorisk Forlag).


1948

Dyggve, E.: Jelling-Roskilde. Hvorfor gravkamret i den nordlige Jellinghøj var tomt. Aarsskrift for Jelling-Samfundet, 6-11.

Dyggve, E.: The Royal Barrows at Jelling. Excavations made in 1941, 1942 and 1947, and finds and findings resulting therefrom. Antiquity XXII, 190-197, pl. I-II. http://antiquity.ac.uk/ant/022/Ant0220190.htm


1949

Dyggve, E.: Kirken på Haralds vi i Jelling. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 56-68. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/nationalmuseets_arbejdsmark/kirken_paa_haralds_vi_i_jelling/

Mortensen, R.: Jernudviklingen og Jelling. Vejle Amts Aarbøger, 49-64. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1949/VejleAmtsAarbog1949.pdf


1950

Brix, H.: Dronning Tyres Grav. H. Brix: Analyser og Problemer. Kritiske Undersøgelser VI, 5-15. København (Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag).

P.V.G. [Glob, P.V.]: Jelling. Vor Tids Leksikon 12, 103-105. København (Aschehoug).

Hald, M.: Olddanske Tekstiler. Komparative tekstil- og dragthistoriske Studier paa Grundlag af Mosefund og Gravfund fra jernalderen. Nordiske Fortidsminder V. – S. 210.

Koch, H.: Den ældre Middelalder indtil 1241. H. Koch & B. Kornerup (red.): Den danske Kirkes Historie I. – S. 64-72, 82. København (Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag).


1951

Andersen, H.: Tomme høje. Kuml, 91-135. (Summary: Empty Tumuli). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/kuml/tomme_hoeje/

La Cour, V.: Danevirkestudier. En arkæologisk-historisk undersøgelse. København (P. Haase & Søns Forlag).

Rolver, J.: Det nye Jelling. Aarsskrift for Jelling-Samfundet, 27-37.

Vernersen, J.H.: Jelling i Søgelyset. Aarsskrift for Jelling-Samfundet, 19-26.

1952

Dyggve, E.: Den ”tredje runesten” i Jelling. Runer og rids. Festskrift til Lis Jacobsen 29. Januar 1952, 1-5København (Rosenkilde og Bagger).

Hansen, M.A.: Orm og tyr. København (Gyldendal).

Holmqvist, W.: Viking Art in the Eleventh Century. Acta Archaeologica XXII, 1951, 1-56. – S. 1-14.

Hvidtfeldt, J.: L.C. Buchholtz’ beskrivelse af Tørrild herred. Vejle Amts Aarbog, 5-77. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1952/VejleAmtsAarbog1952.pdf

Jelling-højenes frilæggelse. Forslag udarbejdet af det af statsministeriets komité til frilæggelse af Jelling-højene nedsatte arbejdsudvalg. København.

Lindqvist, S.: Den store Jellingstenen. Kungl. Humanistiska Vetenskaps-samfundet i Uppsala, Årsbok, 197-205.

Moltke, E.: Danevirke og de danske kongesten. Grænsevagten 34, 257-262.

Rolver, J.: Muligheder for nye fund i Jelling. Aarsskrift for Jelling-Samfundet, 32-36.

Schultz, C.G.: Jellingebægeret – vor ældste kristne kalk? Kuml, 187-198. (Summary: The Jelling beaker – Scandinavia’s oldest chalice?). link


1953

Christiansson, H.: Jellingestenens bildvärld. Kuml, 72-101. (Summary: The Ornamentation of the Jellinge Stone). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/kuml/jellingstenens_bildvaerld/

Nielsen, K.M.: Kuml. Kuml, 7-14. (Summary: Kuml). 
http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/kuml/kuml/

Orluf, F.: Hvor dræbtes Harald Kesja? Danske Studier, 54-64.


1955

Dyggve, E.: Gorm’s Temple and Harald’s Stave-Church at Jelling. Acta Archaeologica XXV, 1954, 221-239.

Dyggve, E.: Hvorhen førte oldtidsvejen i Tibirke. Et Vi af Jellingtype i Tibirke. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 61-73. – S. 70-71. link

Dyggve, E.: Jellingkongernes mindesmærker. Jelling. Det gamle kongesæde. Vejle Amts historiske samfunds festskrift 1905 – 6. januar – 1955, 127-197. København (Munksgaard). [Også udgivet som separat særtryk med titlen Jellingkongernes mindesmærker, Kolding 1956]

Dyggve, E.: Über Technik und Darstellung von Grabungen. Kunstchronik. Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege 8. Jhg., Heft 5, 144-147, 137.

Lindqvist, S.: Uppsala och Jelling. Jelling. Det gamle kongesæde. Vejle Amts historiske samfunds festskrift 1905 – 6. januar – 1955, 79-126. København (Munksgaard).

Nielsen, K.M.: Bække-Læborg-stenene og den lille Jelling-sten. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1954, 252-264. (Summary: The Bække-Læborg rune stones and the lesser Jelling stone).


1956

Dyggve, E.: Falstringernes Bygde-Vi og Landsting. Lolland-Falsters Historiske Samfunds Årbog XLIV, 289-306.

Moltke, E: Jon Skonvig og de andre runetegnere. Et bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge I. Billeder og kildetext. Bibliotheca Arnamagnæana, Supplementum I88-99. København (Munksgaard).


1956-78

Andersson, A.: Kalk och paten. Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder fra vikingetid til reformationstid 8, sp. 168-174.


1957

Dyggve, E.: Tradition und Christentum in der dänischen Kunst zur Zeit der Missionierung. Karolingische und ottonische Kunst. Werden – Wesen – Wirkung, 221-235. Forschungen zur Kunstgeschichte und christliche Archäologie unter dem Patronat von Georg von Opel, III. Wiesbaden (Franz Steiner Verlag).

Heltoft, J.: Kongesædet i Jelling. (Reitzel). [2. udg.: 1962]

Hermansen, V.: Johan Bülow som Samler. Kulturminder, Ny række, Bind II, 101-137. – S. 103, 121-122 [om rejsen til Jelling 1820].

Ousager, B.: Gorm Konge. Et retoucheret portræt. Skalk nr. 2, 19-30. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/gorm_konge_et_retoucheret_portraet/


1958

Jakobsen, J.: En redaktionel Tilføjelse til Vejle Amts Historiske Samfund’s Jubilæumsskrift ”Jelling, det gamle Kongesæde”. Vejle Amts Aarbog, 183-191. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1958/VejleAmtsAarbog1958.pdf

Moltke, E: Jon Skonvig og de andre runetegnere. Et bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge II. Skildring og kommentar. Bibliotheca Arnamagnæana, Supplementum II69-75, 217-219. København (Munksgaard).

Ramskou, T.: Stavgård og bautavi. Kuml 1957, 86-90. (Summary: Stave-yard and Sacred Enclosure). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/kuml/stavgaard_og_bautavi/


1959

Christiansson, H.: Sydskandinavisk stil. Studier i ornamentikken på de senvikingatida runstenarna. Uppsala (Alwqvist & Wiksell).

Dyggve, E.: Om vore ældste kongsgårde. Om deres forudsætninger. Septentrionalia et Orientalia. Stvdia Bernhardo Karlgren dedicata. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 91, 107-122. Stockholm.

Wamberg, A.M.: Jelling-højenes frilæggelse. En redegørelse for den seneste udvikling. Vejle Amts Aarbøger, 5-14. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1959/VejleAmtsAarbog1959.pdf

Aastrup, O.: Den lille Jellingsten’s oprindelige Plads. Vejle Amts Aarbøger, 15-36. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1959/VejleAmtsAarbog1959.pdf

Aastrup, O.: Sydhøjen. Fra Bautavi til Kong Gorms Høj. Et Forsøg paa Tolkning. Kuml, 84-102. (Summary: The South Mound at Jelling). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/kuml/sydhoejen_fra_bautavi_til_kong_gorms_hoej/


1960

H.A. [Andersen, H.]: Dåbsattesten. Skalk nr. 2, 16-17. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/daabsattesten/

Brøndsted, J.: Danmarks Oldtid III. Jernalderen, 335-342, 4392. udg. København (Gyldendal).

Brøndsted, J.: Vikingerne, 67, 183-184. København (Gyldendal).

1961

Arbman, H.: The Vikings. Ancient Peoples and Places. London (Thames and Hudson). – P. 129-140.

Jakobsen, J.: Ejnar Dyggve 17. okt. 1887 – 6. aug. 1961. Vejle Amts Aarbøger, 149-152. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1961/VejleAmtsAarbog1961.pdf

Kunwald, G.: Kongelig oldforskning. Skalk nr. 3, 18-28. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/kongelig_oldforskning/

Møller, E. & Olsen, O.: Danske trækirker. Nationalmuseets Arbejdsmark, 35-58. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/nationalmuseets_arbejdsmark/danske_traekirker/


1962

Arbman, H.: Vikingarna – härnadståg – handelsvägar – kultur. Forntida Länder och Folk. Stockholm (Bonnier). – S. 170-188.

Brøndsted, J.: Ejnar Dyggve 17. oktober 1887 – 6. august 1961. Tale i Videnskabernes Selskabs møde den 27. april 1962. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Oversigt over selskabets virksomhed juni 1961 – maj 1962, 118-122. København. [Med bibliografi over Ejnar Dyggves arbejder s. 123-133].


1963

Ramskou, T.: Normannertiden 600-1060. J. Danstrup og H. Koch (red.): Danmarks historie 2. København (Politiken).


1964

Dyggve, E.: Mindesmærkerne i Jelling. Form og Tydning. København (Nationalmuseet).

Møller, E.; Horskjær, E. & Mathiassen, T.: [Om Jelling]. J.P. Trap: Danmark, 5. udg., bd. 21, Vejle Amt, 1115-1116, 1118-1120.


1965

Klindt-Jensen, O. & Wilson, D.: Vikingetidens kunst. København (Nationalmuseet).

Moltke, E.: Runeår. Skalk nr. 2, 12-15. 
http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/runeaar/

Musset, L.: Introduction à la runologie. Bibliothèque de philologie germanique XX, 269-271, 418-421. Paris (Aubier-Montaigne).


1966

Krogh, K.J.: Kirken mellem højene. Skalk nr. 2, 5-10.

Olsen, O.: Hørg, hov og kirke. Historiske og arkæologiske vikingetidsstudier. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1965, 3-307. (Summary: Horgr, hof and church). [Også udgivet separat]

Trap, J.P.: Fra fire Kongers Tid Bd. II. Frederik VII. Udg. af H. Jørgensen. 284-285, 417, 428-434, 445. København (Gad).

Volf, R.: Kumlerne i Jelling. Vejle Amts Aarbøger, 133-150. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1966/VejleAmtsAarbog1966.pdf

Wilson, D. & Klindt-Jensen, O.: Viking Art. London (George Allen & Unwin).


1967

Becker, C.J.: [Opposition til/anmeldelse af] Olaf Olsen: Hørg, Hov og Kirke. Historiske og arkæologiske vikingetidsstudier. Historisk Tidsskrift 12. rk., bd. II, 441-452. http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=79448

Glob, P.V.: Danske Oldtidsminder. – S. 170-184, 192-194. (Gyldendal).

Sven Aggesøns historiske Skrifter ………. Find 1916-17 udgaven; [genoptryk 1967, København (Rosenkilde og Bagger)]


1968

Moltke, E.: Harald Blåtands runesten. [under stikordet Ottonsk kunst]. Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder 13, sp. 60-61.


1969

Andersen, H.: Klagemål. Skalk nr. 4, 30. 
http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/klagemaal/

Anker, P.: L’Art Scandinave I. La Pierre-qui-Vire (Zodiaque).

[Anonym:] Højstuen. Skalk nr. 4, 16-17. 
http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/hoejstuen/

Christensen, A.E.: Vikingetidens Danmark paa oldhistorisk baggrund. København (Gyldendal). – S. 223-240.

Christiansen, T.E.: De gyldne Altre. I. Tamdrup-Pladerne. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1968, 153-205. – S. 188 ff.

Glob, P.V.: Kongehøjene. Runestenene i Jelling. J. Paulsen & E. Kjersgaard (red.): Danmark historisk Billedbog I. Tiden indtil 1523, 94-97. Hillerød (Dansk Historisk Fællesforening).

Glob, P.V.: Kong Haralds kumler. Skalk nr. 4, 18-27. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/kong_haralds_kumler/

Horskjær, E. (red.): De danske kirker. 16. Sydøstjylland. København (Gad). – S. 122-125.

Wessén, E.: Nordiska folkstammer och folknamn. En översikt. Fornvännen 64, 14-36. (Zusammenfassung). http://fornvannen.se/pdf/1960talet/1969_014.pdf


1970

Andersen, H.: Jellings store sten. Skalk nr. 2, 26-30. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/jellings_store_sten/

Anker, P.: The Art of Scandinavia I. London a.o. (Hamlyn), 102-108, 159-162, pl. 60-63.

Glob, P.V.: Jellings bautasten. Kuml 1969, 97-109. (Summary: The Bauta Stones at Jelling). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/kuml/jellings_bautasten/

Grandjean, B.O.: Et nyopdaget led – som gør kæden af metrologiske normeringer ubrudt fra stenalderen til vore dage. Naturens Verden, januar-februar 1970, 1-15.

Jørgensen, F. (udg.): Præsteindberetninger til Ole Worm I. Indberetninger fra Ålborg og Ribe Stifter 1625-42, 190-191. København (Landbohistorisk Selskab). [Genoptrykt 1974].

Olsen, O.: Vorchristliche Heiligtümer in Nordeuropa. H. Jankuhn (Herausg.): Vorgeschichtliche Heiligtümer und Opferplätze in Mittel- und Nordeuropa. Bericht über ein Symposium in Reinhausen bei Göttingen in der Zeit vom 14. bis 16. Oktober 1968, 259-278. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, Dritte Folge, nr. 74.

Volf, R.: Jelling og Tamdrup. Vejle Amts Aarbøger, 1-52. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1970/VejleAmtsAarbog1970.pdf

Volf, R.: Mindesmærkerne i Jelling. Dansk Udsyn 50, 297-302.


1971

Heltoft, J.: Jelling og et glemt stednavn. Vejle Amts Aarbøger, 32-104. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1971/VejleAmtsAarbog1971.pdf


1972

Andersen, H.: Om at gøre høj. Skalk nr. 6, 12-15. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/om_at_goere_hoej/

[Andersen, S.H.:] Rying, B. & Jensen, G.A. (red.): Danmark. Gyldendals Egnsbeskrivelse bind 8. Østjylland fra Skamling til Djurs. (Gyldendal). – S. 110-112.

Heltoft, J.: Jelling og et glemt stednavn. (C.A. Reitzel). [særtryk af Heltoft 1971]

Jens Heltoft: Jelling og et glemt stednavn. Årsskrift for Jelling-Samfundet, 7-16. [sammendrag af Heltoft 1971]

Haastrup, U.: Johannes i Jelling. Skalk nr. 2, 18-28. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/johannes_i_jelling/

Lassen, E.: Dansk Kunsthistorie. Billedkunst og skulptur 1. Fra runesten til altertavle ca. 900-1500, 10-19, 28-30, 99-101. København (Politikens Forlag).

Moltke, E.: Harald Blåtands runesten i Jelling. Epigrafi, kronologi og historie. Kuml 1971, 7-33. (Summary: Harold Bluetooth’s runestone at Jelling. Epigraphy, chronology and history). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/kuml/harald_blaatands_runesten_i_jelling/


1973

Asmussen, W.B.: Jelling-monumentet. Status og revision. Vejle Amts Årbøger, 69-90. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1973/VejleAmtsAarbog1973.pdf

Bredsdorff, P.: Kortlægning og historiske studier. Et værktøj? Skrifter udgivet af Lokalhistorisk Afdeling nr. 3. København.

Formidlingsgruppen v. O. Strandgaard: Jelling Museum. DKM’s museumskursus [Dansk Kulturhistorisk Museumsforening], Brandbjerg Højskole.

Müller, G.: Harald Gormssons Königsschicksal in heidnischer und christlicher Deutung. Frühmittelalterliche Studien 7, 118-142.

Skovgaard-Petersen, I.: [anmeldelse af] Jens Heltoft: Jelling og et glemt stednavn. København 1972. Historisk Tidsskrift 12. rk., bd. VI, 322-323. http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=78534

Volf, R.: Den store runesten i Jelling. Vejle Amts Årbøger, 49-68. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1973/VejleAmtsAarbog1973.pdf

Wittendorf, A.: Alvej og kongevej. Studier i samfærdselsforhold og vejenes topografi i det 16. og 17. århundrede, 150-152, 253-254, 257, 289. Skrifter udg. af det historiske institut ved Københavns Universitet IV. København (Akademisk Forlag). (Med summary).


1974

Andersen, H: [Jelling problems]. On building mounds. Mediaeval Scandinavia 7, 223-226.

Heltoft, J.: Grundtvig og oldtidsminderne i Jelling. Haslev Seminariums Elevforening Årsskrift, 7-14.

Heltoft, J.: Grundtvig og oldtidsminderne i Jelling. Årsskrift for Jelling-Samfundet, 3-13.

Moltke, E.: [Jelling problems]. The Jelling Monument in the light of the runic inscriptions. Mediaeval Scandinavia 7, 183-208.

Nielsen, K.M.: Jelling problems. A discussion. Mediaeval Scandinavia 7, 156-180.

Nielsen, N.Å.: [Jelling problems]. The rune stones. Mediaeval Scandinavia 7, 180-182.

Olsen, O.: [Jelling problems]. The “sanctuary” at Jelling, with some observations on Jelling’s significance in the Viking Age. Mediaeval Scandinavia 7, 226-234.

Poulsen, K. Løkkegaard & Rasmussen, U. Fraes: Jelling - fortid og fremtid. Skalk nr. 2, 28-30. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/jelling_i_fortid_og_fremtid/

Roesdahl, E.: [Jelling problems]. The northern mound: burial chamber and grave goods. Mediaeval Scandinavia 7, 208-223.

Svensson, B.: Den store Jellingesten. Sønderjysk Månedsskrift 50, 305-315.

Svensson, B.: PS til Jelling. Sønderjysk Månedsskrift 50, 350-352.

Sørensen, M. & Ring, F.J.: Jelling nyere historie. Vejle Amts Årbøgers monografier IX.

Weibull, C.: Die dänischen Trelleburgen. C. Weibull: Die Geaten des Beowulfepos und Die dänischen Trelleburgen. Zwei Diskussionsbeiträge. Acta Regiae Societatis Scientiarum et litterarum Gothoburgensis, Humaniora 10, 27-43. – S. 40-41.


1975

H.A. [H. Andersen]: Æresporten. Skalk nr. 3, 32. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/aeresporten/

Christensen, A.E.: The Jelling Monuments. Mediaeval Scandinavia 8, 7-20, pl.

Fell, C.: Drinks. Skalk nr. 6, 3-9. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/drinks/

Fell, C.: Old English Beor. Leed Studies in English. New Series VIII, 75-95.

Heltoft, J.: Af Jelling sogns ældste historie. Vejle Amts Årbøger, 182-207. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1975/VejleAmtsAarbog1975.pdf

Heltoft, J.: Spor af vandløb fra kilder i Jelling. Årsskrift for Jelling-Samfundet, 18-20.

[Lerche, G.]: The Radiocarbon Dated Implements. Die nach der Radiokarbonmethode altersbestimmten Geräte. Tools and Tillage II:4, 255-256.

Müller-Wille, M.: Das wikingerzeitliche Gräberfeld von Thumby-Bienebek (Kr. Rendsburg-Eckernförde) I. Offa-Bücher 36. Neumünster (Wachholtz Verlag). – S. 21-23.

Roesdahl, E.: A forgotten casket hinge from the burial chamber at Jelling. Mediaeval Scandinavia 8, 21-26.

Thomsen, E.: Berømte sten 2. Varv nr. 1, 11-17.


1976

Christiansen, T.E.: Bygningen paa søndre Jellinghøj. Kuml 1975, 163-172. (Summary: The house on the south barrow at Jelling). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/kuml/bygningen_paa_soendre_jellinghoej/

Ingvorsen, L.: Jelling kirke. Årsskrift for Jelling-Samfundet, 3-4.

Kroman, E.: Det danske Rige i den ældre Vikingetid. København (Rosenkilde og Bagger). – S. 100, 109-123. (Summary: The Kingdom of Denmark in the Early Viking Age).

Lerche, G.: The Spades from Danevirke and Jelling. Folk and Farm, Essays in honour of A.T. Lucas, 110-126. Dublin (Royal Society of Antiquaries).

Moltke, E.: Runerne i Danmark og deres oprindelse. København (Forum).

Nielsen, V.: Jellingmonumenternes rehabilitering. Minjar og menntir afmælisrit helgað Kristjáni Eldjárn 6. Desember 1976, 365-375. Reykjavík (Bókaútgáfa Menningarsjóðs).

Roesdahl, E.: Dronning Thyres skrin. Skalk nr. 2, 28-29. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/dronning_thyres_skrin/


1977

H.A. [H. Andersen]: Store forventninger. Skalk nr. 5, 16-17. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/store_forventninger/

Heltoft, J.: Vejle vesteregn i skønlitteratur og skolelærerlitteratur. Årsskrift for Jelling-Samfundet, 16-26.

Moltke, E. & Lund, N.: En debat om runer. Historie, Ny rk., bd. XII, 191-202.

Skouvig, N.C.: Hardeknud I og Hardsyssel. Jellingdynastiets oprindelse. Herning (Poul Kristensens Forlag).

Skovgaard-Petersen, I.: Oldtid og vikingetid. A.E. Christensen m.fl. (red.): Danmarks historie 1. Tiden indtil 1340, 164-170 m.m., 177. København (Gyldendal).


1978

Heltoft, J.: Fra Jelling by og hede. Om matrikuleringsforhold, bondesamfundet og røverfamilien i Fårehuset. Vejle Amts Årbøger, 65-88. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1978/VejleAmtsAarbog1978.pdf

Johansen, E. & Liestøl, A.: Jellingsteinen. Steinhugger og Runerister. Kuml 1977, 65-84. (Summary: The Jelling Stone. Sculptor and rune carver). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/kuml/jellingsteinen_steinhugger_og_runerister/

Marxen, I. & Moltke, E.: Jellingmanden. Danmarks ældste figurmaleri. Nationalmuseets Arbejdsmark, 111-118. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/nationalmuseets_arbejdsmark/jellingmanden/

Müller-Wille, M.: Frühmittelalterliche Prunkgräber im südlichen Skandinavien. Bonner Jahrbücher 178, 633-652.


1979

Heltoft, J.: Jelling – et kongelevs historie. (Lokalhistorisk Arkiv for Jelling Kommune).

Volf, R.: Den store Jellingsten. Haderslev Stiftsbog, 89-91.


1980

Becker, C.J.: Dyggve, Ejnar. Dansk Biografisk Leksikon 3. udg., bd. 4, 76-77.

Bennedsen, J.E.: Ved Jelling kirkes genåbning. Haderslev Stiftsbog, 106-111.

Graham-Campbell, J.: Viking Artefacts. A Select Catalogue. London (British Museum). – P. 146-147, 298, 300; nos. 492, 494.

Graham-Campbell, J. & Kidd, D.: The Vikings. London (British Museum). 123, 162-168.

Moltke, E.: Har der været en Kristusfigur i Gorms og Thyres gravhøj i Jelling? U. Haastrup (red.): Kristusfremstillinger. Foredrag holdt ved det 5. nordiske symposium for ikonografiske studier på Fuglsang 29. aug. – 3. sept. 1976, 203-231. København (Gad). (Zusammenfassung: Eine Christusfigur im Grabhügel über Gorm und Thyra in Jelling?).

Moltke, E.: Kong Haralds mishandlede Jellingsten. Kuml 1979, 205-217. (Summary: King Harold’s mishandled Jelling Stone). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/kuml/kong_haralds_mishandlede_jellingsten/

Randsborg, K.: The Viking Age in Denmark. London (Duckworth).

Roesdahl, E.: Danmarks vikingetid. København (Gyldendal). – S. 194-199. [Også udkommet i oversættelse som Viking Age Denmark, 1982 (British Museum Publications)].

Wilson, D.M. & Klindt-Jensen, O.: Viking Art. 2. ed. London (George Allen & Unwin). – Identical edition: Minneapolis (University of Minnesota Press).


1981

Fuglesang, S.H.: Crucifixion iconography in Viking Scandinavia. Proceedings of the Eighth Viking Congress, Århus 24-31 August 1977, 73-94. Mediaeval Scandinavia Supplementa 2 (Odense University Press).

Johannsen, H. og Smidt, C.M.: Danmarks Arkitektur. Kirkens huse, 9-13. (Gyldendal).

Krogh, K.J.: Bautasten og syldsten i Jelling. Lidt om hvordan arkæologerne skaber sig helhedsbilleder. Det skabende menneske 1. Kulturhistoriske skitser tilegnet P.V. Glob 20. februar 1981, 127-138. Herning (Nationalmuseet).

Krogh, K.: Jelling – kongerigets fødsel. Jelling – Danmarks dåb. M. Schou Jørgensen, O. Crumlin-Pedersen, J. Høstmark og M. Staack (red.): Vikingernes spor i det danske landskab, 22-23, 24-25. (Nationalmuseet).

Olsen, O.: Der lange Weg des Nordens zum Christentum. C. Ahrens (Herausg.): Frühe Holzkirchen im nördlichen Europa. Veröffentlichung des Helms-Museum 39, 247-261. Hamburg.

Ramskou, T.: Vikingerne som ingeniører. København (Rhodos).


1982

Neumann, H.: Olgerdiget – et bidrag til Danmarks tidligste historie. Skrifter fra Museumsrådet for Sønderjyllands Amt 1. Haderslev, 128-130.

Thamdrup, O.: ”… og gjorde disse mindesmærker …”. Kuml 1981, 7-12. (Summary: ”… and made these monuments …”). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/kuml/og_gjorde_disse_mindesmaerker/


1983

Andrén, A.: Städer och kungamakt – en studie i Danmarks politiska geografi före 1230. Scandia. Tidskrift för historisk forskning 49, 31-76. http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/issue/view/1983491/showToc

Hägg, I.: Birkas orientaliska praktplagg. Fornvännen 78, 204-233. (Zusammenfassung: Birkas “orientalische” Prunkgewänder). – S. 211-212. http://fornvannen.se/pdf/1980talet/1983_204.pdf

Krogh, K.J.: The Royal Viking-Age Monuments at Jelling in the Light of Recent Archaeological Excavations. A Preliminary Report. Acta Archaeologica 53, 1982, 183-216.

Mellerup, Holger: Jellingstenen. En kærlighedserklæring til det nu et tusind år gamle minde om Danmarks fødsel som kristent folk og rige. Århus (Falk Magnussens Forlag).

Müller-Wille, M.: Königsgrab und Königsgrabkirche. Funde und Befunde im frühgeschichtlichen und mittelalterlichen Nordeuropa. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 63, 1982, 349-412.

Nielsen, N.Å.: Danske runeindskrifter. Et udvalg med kommentarer, 100-114København (Hernov). [2. udg. udkom 1994]

Volf, R.: Hedensk og kristent i Jelling. Haderslev Stiftsbog, 58-65.


1984

Andersen, H.: Die Haltung Dänemarks im Jahre 983. Zeitschrift für Archäologie 18, 101-106.

Christiansen, T.E.: Bygningen paa Søndre Jellinghøj. En Berigtigelse. Kuml 1982-83, 279-283. (Summary: The construction of the southern Jelling mound. A Correction). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/kuml/bygningen_paa_soendre_jellinghoej

Hoffmann, E.: Beiträge zur Geschichte der Beziehungen zwischen dem deutschen und dem dänischen Reich für die Zeit von 934 bis 1035. C. Radtke u. W. Körber (Herausg.): 850 Jahre St.-Petri-Dom zu Schleswig 1134-1984, 105-132. (Schleswiger Drück und Verlagshaus).

Ingvorsen, L.: Jelling kirke. Årsskrift for Jelling-Samfundet, 16-22.

Johansen, E. & Liestøl, A.: Kong Haralds “mishandlede” Jellingstein. Kuml 1982-83, 205-211. Summary: King Harald’s ”Mishandled” Jelling Stone). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/kuml/kong_haralds_mishandlede_jellingstein/

Lange, J.: Danmarks bod (TanmarkaR bøt). Et nyt tolkningsforsøg. Kuml 1982-83, 213-218. (Summary: TanmarkaR bøt – A New Interpretation). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/kuml/danmarks_bod_et_nyt_tolkningsforsoeg/

Schovsbo, Per Ole: Vikingernes vogne. En skitse. Hikuin 10, 289-300. (Summary: Viking Charts, p. 357).

Sellevold, B.J.; Hansen, U.L. & Jørgensen, J.B.: Iron Age Man in Denmark. Prehistoric Man in Denmark III, 67 (katalog), 250-251 (Appendix C: The Jelling find). Nordiske Fortidsminder B8. København (Det kongelige nordiske Oldskriftselskab).

Viereck, H.: Mittel- und westeuropäische Einwirkungen auf die Sachkultur von Haithabu/Schleswig. H. Jahnkuhn, K. Schitzel & H. Reichstein (herausg.): Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen an ländlichen und frühstädtischen Siedlungen im deutschen Küstengebiet vom 5. Jahrhundets v. Chr. bis zum 11. Jahrhundert n. Chr. Band 2. Handelsplätze des frühen und hohen Mittelalters. Weinheim (Acta humaniora der Verlag Chemie GmbH), 366-422. – S. 413-415.

1985

Andersen, H.: Sydhøjen. Skalk nr. 3, 11-15. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/lskalk/sydhoejen/

Andersen, H.H.: Vandt sig hele Danmark. Skalk nr. 2, 18-27. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/skalk/vandt_sig_hele_danmark/

Lerche, G.: Bramminge-skæret og andre nyere fund af pileformede ardskær. Mark og montre, 78-98.

Moltke, E.: Herskeren og de herskende klasser gennem runeindskrifter og billeder på runestenene. (Mit Zusammenfassung: Der Herrscher und die herrschenden Klassen in Runeninschriften und Bildern auf Runensteinen). M. Blindheim, P. Gjærder og D. Säverud (red.): Kongens makt og ære. Skandinaviske herskersymboler gjennom 1000 år, 35-43.

Moltke, E.: Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere. Copenhagen (The National Museum).

Refskou, N.: “In marca vel regno Danorum”. En diplomatarisk analyse af forholdet mellem Danmark og Tyskland under Harald Blåtand. Kirkehistoriske Samlinger, 19-33.


1986

Berg, K.: Jellinge-stenen. Et hersker-symbol fra vikingetiden? Kunst og Kultur nr. 4, 200-210.

Capelle, T.: Schiffsetzungen. Praehistorische Zeitschrift 61, 1-63.

Capelle, T.: Zum Silberkelch von Jelling. Acta Archaeologica 55, 1984, 199-200.

Christensen, K.: Skal det lykkes? Nyt fra Nationalmuseet 33; December 1986, Januar og Februar 1987, 4-5.

Fuglesang, S.H.: Ikonologie der skandinavischen Runensteine der jüngeren Wikingerzeit. H. Roth (Herausgeg.): Zum Problem der Deutung frühmittelalterlicher Bildinhalte. Akten des 1. Internationalen Kolloquiums in Marburg a. d. Lahn, 15. bis 19. Februar 1983. Siegmaringen (Jan Thorbecke Verlag). Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars der Philipps-Universität Marburg a. d. Lahn, Sonderband 4, 183-210.

Haastrup, U.: Jellingværkstedets forbilleder. Jelling kirke og Tamdrup kirke 1080-1100. U. Haastrup og R. Egevang (red.): Danske kalkmalerier. Romansk tid 1080-1175. S. 78-79.

  • : Johannes Døberens historie. Jelling kirke 1080-1100. U. Haastrup og R. Egevang (red.): Danske kalkmalerier. Romansk tid 1080-1175. S. 66-69.

Ingvorsen, L.: Jelling i vikingetiden. Jelling. [Også udkommet i oversættelse som Jelling in the Viking Age (1986), Jelling à l’époque des vikings (1987), Jelling in der Wikingerzeit (1987)].

Jørgensen, L. Bender: Forhistoriske textiler i Skandinavien. Prehistoric Scandinavian Textiles. Nordiske Fortidsminder B9. – S. 227, nr. 136-137.

Kristiansen, K.: Det ukendte Danmark. 43 mærkelige og mystiske steder vest for Storebælt. (Kap. 12: Et mikrokosmos i Jelling?, s. 38-44.)

Krogh, K.J.: ”En meget sørgelig historie”. Jelling kirke. U. Haastrup og R. Egevang (red.): Danske kalkmalerier. Romansk tid 1080-1175. S. 64-65.

Müller-Wille, M.: Bild und Bildträger. Beispiele im Borre- und Jellingstil. H. Roth (Herausgeg.): Zum Problem der Deutung frühmittelalterlicher Bildinhalte. Akten des 1. Internationalen Kolloquiums in Marburg a. d. Lahn, 15. bis 19. Februar 1983. Siegmaringen (Jan Thorbecke Verlag). Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars der Philipps-Universität Marburg a. d. Lahn, Sonderband 4, 155-174. – S. 165, 168-169.

Olsen, O.: Is there a relationship between pagan and Christian places of worship in Scandinavia? L.A.S. Butler & R.K. Morris (eds.): The Anglo-Saxon church. Papers on history, architecture, and archaeology in honour of Dr H M Taylor. The Council for British Archaeology, Research Report 60, 126-130.

Refskou, N.: Det retslige indhold af de ottonske diplomer til de danske bispedømmer. Scandia 52, 167-210.

Sawyer, P.: The Christianisation of Scandinavia. T. Kisbye & E. Roesdahl (red.): Beretning fra femte tværfaglige vikingesymposium [Aarhus Universitet 1986], 23-37. Højbjerg (Hikuin).

Trampedach, K.: Gamle billeder på nye vægge. Jelling kirke 1080-1100. U. Haastrup og R. Egevang (red.): Danske kalkmalerier. Romansk tid 1080-1175. S. 70-71.


1987

Andersen, H.H.: Hedenske danske kongegrave og deres historiske baggrund – et forsøg på en syntese. Kuml 1985, 11-34. (Summary: Graves of pre-Christian Danish monarchs and their historical background).[Trykåret fejlagtigt angivet til 1984]. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/kuml/hedenske_danske_kongegrave/

Andersen, H.H.: Vorchristliche Königsgräber in Dänemark und ihre Hintergründe – Versuch einer Synthese. Germania 65, 159-173.

Christensen, K.: Det lykkedes! Nyt fra Nationalmuseet 35; Juni, Juli og August 1987, 9.

Christensen, K. & Krogh, K.J.: Jelling-højene dateret. Kristendommens indførelse og Gorm den Gamles død. Nationalmuseets Arbejdsmark, 223-231. (Summary: The dating of the Jelling Mounds: the introduction of Christianity to Denmark and the death of Gorm the Old). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/nationalmuseets_arbejdsmark/jellinghoejene dateret/

Drastrup, R. Møller: En Jellingpiges erindringer. Jelling (Jelling Bogtrykkeris Forlag).

Jørgensen, S.: Danmarks kongemagt og dens fødsel. Århus (Aarhus Universitetsforlag).

Nielsen, I.: Frederik 7. i Jelling. I Nielsen (red.): Bevar din arv. 1937 – Danmarks fortidsminder – 1987, 120-125. København (Gad).

Pàroli, T.: History, Theology and Symbolism in the Greater Jelling Stone. A.M. Simon-Vandenbergen (ed.): Studies in honour of René Derolez, 402-417. Gent.

Roesdahl, E.: Vikingernes verden. Vikingerne hjemme og ude. København (Gyldendal). Flere reviderede udgaver. [Også udkommet i oversættelse som The Vikings, London – New York 1991 og flere udgaver (Allen Lane The Penguin Press); Viikingit, Helsinki 1993; I Vichinghi, Torino 1996 (Società Editrice Internazionale); Historia Wikingów, Gdansk 1996 (Wyd. Marabut); Мир Викингов викинги дома и за рубежом, Санкт-Петербург (Всемирное Слово); A Vikingek, Budapest 2007 (General Press Kiadó); Viikingite maailm, Tallin 2007 (Tänäpäev).

Sawyer, P.: The process of Scandinavian Christianization in the tenth and eleventh centuries. B. Sawyer, P. Sawyer & I. Wood (eds.): The Christianization of Scandinavia. Report of a Symposium held at Kungälv, Sweden 4-9 August 1985, 68-87. Alingsås (Viktoria Bokförlag).

Schovsbo, P.O.: Oldtidens vogne i Norden. Arkæologiske undersøgelser af mose- og jordfundne vogndele af træ fra neolitikum til ældre middelalder, 135-138 (vogntype), 234-235 (katalog).Frederikshavn (Bangsbomuseet).


1988

Andersen, H.: Gåden om Gorm. Skalk nr. 2, 18-28. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/gaaden_om_gorm/

Avdusin, D.A. & Puškina, T.A.: Three chamber graves at Gniozdovo. Fornvännen 83, 20-33. (Norsk resumé: Tre kammergraver fra Gniozdovo). – S. 30. http://fornvannen.se/pdf/1980talet/1988_020.pdf

Gabriel, I.: Hof- und Sakralkultur sowie Gebrauchs- und Handelsgut im Spiegel der Kleinfunde von Starigard/Oldenburg. Berichte der Römisch-Germanische Kommission, 69, 103-291. – S. 226-229, 282.

Ingvorsen, L.: Myten om dronning Thyra. Århus (Wormianum).

Marxen, I. & Moltke, E.: The Jelling Man and other paintings from the Viking Age. Mediaeval Scandinavia 12, 107-121.

Sawyer, P.: Da Danmark blev Danmark. Fra ca. år 700 til ca. 1050. O. Olsen (red.): Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie 3. København.


1989

Andersen, H.: Oprøret i Jelling. Skalk nr. 3, 18-19. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/oproeret_i_jelling/

Leth-Larsen, B.: Kongehøjene i Jelling. Status over 170 års forskning. Carlsbergfondet –Frederiksborgmuseet – Ny Carlsbergfondet Årsskrift 1989, 8-15.

Olsen, O.: Royal Power in Viking Age Denmark. H. Bekker-Nielsen & H.F. Nielsen (red.): Beretning fra syvende tværfaglige vikingesymposium [Odense Universitet 1988], 7-19. Højbjerg (Hikuin).


1990

Christensen, M.; Ingvorsen, L. & Hansen, C.B.: En vandring gennem det gamle Jelling. En billedbog om årene 1900-1960. Jelling (Forlaget Jelling). [2. oplag, 2001].

Ebbesen, K.: Jelling. Arkæologi og historie. København (Fremad).

Hvass, S.: Omkring Jelling – igennem jernalder og vikingetid. Vejle Amts Årbøger, 64-81. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1990/VejleAmtsAarbog1990.pdf

Krogh, K.J. & Leth-Larsen, B.: Fattig Holm som antikvarisk tegner. Om maleren H.G.F. Holms arbejde for Oldsagskommissionen 1818-27. Nationalmuseets Arbejdsmark, 118-129. (Summary: H.G.F. Holm as an antiquarian artist).

Leth-Larsen, B.: Træmanden fra Jelling. The wooden man from Jelling. P. Kjærum & R.A. Olsen (red.): Oldtidens Ansigt. Faces of the Past, 192-193, 202, nr. 78. (Det kongelige nordiske Oldskriftselskab & Jysk Arkæologisk Selskab).

Muhl, A.: Der Bamberger und der Camminer Schrein. Zwei im Mammenstil verzierte Prunkkästchen der Wikingerzeit. Offa 47, 241-420. – S. 278-281.

Olsen, O.; Den sejrende Kristus på den store Jellingsten. The victorious Christ on the Great Jelling Stone. P. Kjærum & R.A. Olsen (red.): Oldtidens Ansigt. Faces of the Past, 194-195, 202, nr. 79. (Det kongelige nordiske Oldskriftselskab & Jysk Arkæologisk Selskab).

Volf, R.: Thyra, Gorm og Harald. Vejle Amts Årbøger, 68-73. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1990/VejleAmtsAarbog1990.pdf

Wiell, S.: Thyra, Königin von Dänemark. Dronning Thyra af Danmark. Slesvigland 1990/4, 106-117.


1991

Christensen, L.B.: Jelling – kronen på værket. Med bidrag fra Inge Fiil og Leif Fensten Madsen. Jelling.

Fuglesang, S.H.: The axehead from Mammen and the Mammen style. M. Iversen m.fl. (red.): Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXVIII, 83-106. (Sammendrag: Mammenøksen og Mammenstilen).

Hvass, S.: Jelling from Iron Age to Viking Age. I. Wood & N. Lund (eds.): Peoples and Places in Northern Europe 500-1600. Essays in Honour of Peter Hayes Sawyer, 149-160Woodbridge (The Boydell Press).

Jansson, I.: År 970/971 och vikingatidens kronologi. M. Iversen (red.): Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXVIII, 267-284. (Summary: 970/971 AD and the chronology of the Viking Age).

Leth-Larsen, B.: Mammenlyset. M. Iversen m.fl. (red.): Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXVIII, 109-121. (Summary: The wax candle from Mammen).

Lund, N.: ’Denemearc’, ’Tanmarkar but’ and ‘Tanmaurk Ala’. I. Wood & N. Lund (eds.): Peoples and Places in Northern Europe 500-1600. Essays in Honour of Peter Hayes Sawyer, 161-169. Woodbridge (The Boydell Press).

Müller-Wille, M.: Wikingerzeitliche Kammergräber. M. Iversen m.fl. (red.): Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXVIII, 181-187. (Sammendrag: Vikingetidens kammergrave).

Nielsen, L.C.: Hedenskab og kristendom. Religionsskiftet afspejlet i vikingetidens grave. P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XII:2, 245-267. Højbjerg (Jysk Arkæologisk Selskab). (Summary: Paganism and Christianity. The change of religion as reflected in Viking Age graves).

Preuss, P.: Historien bag historien. Et ”helt uegnet, helt indtørret” stykke træ. Naturens Verden, 9-18. [først trykt i avisen Jelling, udg. Af Jelling Kommune, 1. årg., 1990, s. 10.]


1992

Bolvig, A.: Kirkekunstens storhedstid. Om kirker og kunst i Danmark i romansk tid. København (Gyldendal). S. 39-47, 105-107.

Christensen, L.B.: Verdens største skibssætning og Gorm den Gamles Jelling fundet. Årsskrift for Jelling-Samfundet, 47-49.

Danmarks runesten 1. runesten i landskabet – en registrant, s. 71-72. Miljøministeriet – Skov- og Naturstyrelsen.

Gabriel, I.: Ein Herrschergürtel mit Sphaera in Jelling. W. Paravicini u.a. (Herausgeg.): Mare Balticum. Beiträge zur Geschichte des Ostseeraums in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Erich Hoffmann. Kieler Historische Studien 36, S. 39-51. Sigmaringen.

Heltoft, J.: Jelling og et glemt stednavn. (C.A. Reitzels Forlag).

Müller-Wille, M.: Monumentale Grabhügel der Völkerwanderungszeit in Mittel- und Nordeuropa. Bestand und Deutung. W. Paravicini u.a. (Herausgeg.): Mare Balticum. Beiträge zur Geschichte des Ostseeraums in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Erich Hoffmann. Kielder Historische Studien 36, S. 1-20. (Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen).

Rasmussen, K.L.: Danske arkæologiske 14C dateringer, København 1991. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1991, 233-250. – S. 248-249. (Summary: Danish radiocarbon datings of archaeological samples, Copenhagen 1991).

Roesdahl, E. (red.): Viking og Hvidekrist. Norden og Europa 800-1200. København (Nordisk Ministerråd). S. 153-154 [O. Olsen], 178-179 [S. Horn Fuglesang], 278-279, nr. 191-193. [Også fremkommet på tysk som Roesdahl, E. (Herausg.): Wikinger – Waräger – Normannen. Die Skandinavier und Europa 800-1200. – På engelsk som Roesdahl, E. & Wilson, D.M. (eds.): From Viking to Crusader. The Scandinavians and Europe 800-1200.]


1993

Helbo, S.: Gorm, Thyre og Harald. Puslespillet i Jelling. Lyngby (Dansk Historisk Håndbogsforlag).

Hvass, S.: Jelling. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1992, s. 201, nr. 326. http://www.kulturarv.dk/tjenester/publikationer/emneopdelt/arkaeologi/aud/1992kat.pdf

Ingvorsen, L.: Skal Jellinghøjene bytte navn? Vejle Amts Årbøger, 84-89. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1993/VejleAmtsAarbog1993.pdf

Krogh, K.J.: Gåden om Kong Gorms Grav. Historien om Nordhøjen i Jelling. Vikingekongernes monumenter i Jelling I. Herning (Carlsbergfondet, Nationalmuseet, Poul Kristensens Forlag).

Krogh, K.J.: Jelling. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1992, 201, nr. 327. http://www.kulturarv.dk/tjenester/publikationer/emneopdelt/arkaeologi/aud/1992kat.pdf

Krogh, K.J. & Olsen, O.: Fra hedenskab til kristendom. S. Hvass og B. Storgaard (red.): Da klinger i muld … 25 års arkæologi i Danmark, 233-236. Allingåbro (Det kgl. Nordiske Oldskriftselskab og Jysk Arkæologisk Selskab). [Engelsk udgave: From Paganism to Christianity. S. Hvass & B. Storgaard (eds.): Digging into the Past. 25 years of Archaeology in Denmark, p. 233-236. Allingåbro (The Royal Society of Northern Antiquaries & Jutland Archaeological Society)].

Rasmussen, K.L. & Rahbek, U.: Danske arkæologiske 14C dateringer, København 1992. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1992, 271-290. – S. 287-288. (Summary: Danish radiocarbon datings of archaeological samples, Copenhagen 1992).

Roesdahl, E.: Pagan beliefs, christian impact and archaeology – a Danish view. A. Faulkes & R. Perkins (eds.): Viking Revaluations. Viking Society Centenary Symposium 14-15 May 1992. Viking Society for Northern Research. University College London, p. 128-136.


1994

Albrectsen, E.: Harald Blåtand og Danmark. Struktur og Funktion. Festskrift til Erling Ladevig Petersen. Odense University Studies in History and Social Sciences 174, 17-26.

Andersen, H.: Den tomme Jellinghøj. Skalk nr. 2, 3-9. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/den_tomme_jellinghoej/

Christiansen, F. & Hvass, S.: Jelling. Udgravningerne i 1992 og 1993. Vejle Amts Årbøger, 99-117. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1994/VejleAmtsAarbog1994.pdf

Graham-Campbell, J. (ed.): Cultural Atlas of the Viking World. Abingdon (Andromeda Oxford Ltd.). – P. 97-99, 118-120.

Hule, M. [pseudonym for Harald Andersen]: De historiske sten. Skalk nr. 2, 18-27. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/de_historiske_sten/

Lund, N.: Harald Blåtand. Død og begravet – men hvornår og hvor? Siden Saxo 11. årg., nr. 4, 17-21.

Pentz, P.: En Oldsamler – Christen Sørensen Billum. Fra Ribe Amt XXXVI-2, 226-233.

Rasmussen, K. Lund: Kulstof-14 datering. (Munksgaard). - S. 45-47 [Om vokslysets datering].

Roesdahl, E.: Dendrochronology and Viking Studies i Denmark, with a Note on the Beginning of the Viking Age. B. Ambrosiani & Helen Clarke (eds.): Developments Around the Baltic and the North Sea in the Viking Age. Birka Studies [3]. The Twelfth Viking Congress. P. 106-116.

Sawyer, B.: Kampen om Thyre Danebod. Siden Saxo nr. 4, 36-41.

Wiell, S.: ”Billums stensøger”. Nordslesvigske Museer. Årbog for museerne i Sønderjyllands Amt 19, 1993-1994, 5-13.

Østergaard, B.: Sven Estridsens danmarkshistorie. Danmarks politiske historie ca. 890-965. Historie, 220-248.


1995

Adamsen, C. & Jensen, V. (udg.): Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807. Vest- og Sydjylland, 61-63. Højbjerg (Wormianum).

Andersen, H.: The Graves of the Jelling Dynasty. Acta Archaeologica 66, 281-300.

Andersen, H.: Man tvinges til at overveje –. Skalk nr. 1, 20-31. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/man_tvinges_til_at_overveje/

Dalengaard, H.: Jelling-monumenterne – en verdensattraktion. Årsskrift for Jelling-Samfundet, 44-46.

Møller, A. Monrad (udg.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 515. København (Det Kongelige Danske Selskab til Fædrelandets Historie).

Wilson, D.M.: Vikingatidens konst, 29-30, 115-141. Signums svenska konsthistoria. Lund (Signum).

Østergaard, B.: Den gode, den dvaske og Gorm den Gamle. Siden Saxo nr. 2, 36-41.

Østergaard, B.: Sven Estridsens og Adams Danmarkshistorie om kong Gorm og hans forgængere. Vejle Amts Årbøger, 38-49. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1995/VejleAmtsAarbog1995.pdf


1996

H.A. [H. Andersen]: Så vidt han kan erindre. Skalk nr. 4, 34. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/saavidt_han_kan_erindre/

Lerche, G.: Radiocarbon Datings of Agricultural Implements in ”Tools & Tillage” 1968-1995. Revised Calibrations and Recent Additions. Tools and Tillage VII:4, 1995, 172-205. – P. 185. (Zusammenfassung: Radiokarbon-Datierungen landwirtschaftlicher Geräte in Tools & Tillage 1968-1995. Revidierte Kalibrationen und neuere Ergänzungen).

Lund, N.: Lið, Leding og Landeværn. Hær og samfund i Danmark i ældre middelalder. Roskilde (Vikingeskibshallen). – S. 8 ff., 112.


1997

Adamsen, C. & Jensen, V. (udg.): Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807. Bornholm, Lolland-Falster og Fyn, 97-98Højbjerg (Wormianum).

Hvass, L. & Hvass, S.: Forhistorien indtil 1100. A. Hellum (red.): Vejles historie 1. Fra vadested til by – indtil 1786, 12-59. Vejle (Vejle Kommune).

Roesdahl, E.: Cultural Change – Religious Monuments in Denmark c. AD 950-1100. I M. Müller-Wille (herausgeg.): Rom und Byzans im Norden. Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8.-14. Jahrhunderts Band I. Internationale Fachkonferenz der Deutschen Forschungsgemein­schaft in Verbindung mit der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz – Kiel 18.-25. September 1994, 229-248. Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse Jg. 1997 Nr. 3, I.

Stoklund, M.: Runefundene fra yngre jernalder – tidlig vikingetid og den danske runetradition før Jelling. Eller: Myten om svenskevældet. H. Bekker-Nielsen & H.F. Nielsen (red.): Beretning fra sekstende tværfaglige vikingesymposium [Odense Universitet 1997], 25-36.


1998

Ament, H.: Wie König Harald seine Eltern begraben hat. Studien zur Archäologie des Ostseeraumes. Von der Eisenzeit zum Mittelalter. (Müller-Wille-Festschrift), 269-273. Neumünster (Wachholtz Verlag).

Bertelsen, L. Gjedssø & Gotfredsen, L.: Fra kong Haralds billedrunesten i Jelling til Anlö-døbefonten i Medelpad. I. Pegelow (red.): Ting och tanke. Ikonografi på liturgiska föremål, 9-26. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Antikvariska serien 42. Stockholm (Almqvist & Wiksell). (Summary: From King Harold’s picture runestone at Jelling to the Alnö baptismal font in Medelpad).

Hvass, S.: Jelling – Schon in der Wikingerzeit eine tausendjährige Siedlung. A. Wesse (herausg.): Studien zur Archäologie des Ostseeraumes. Von der Eisenzeit zum Mittelalter. Festschrift für Michael Müller-Wille, 161-176.

Krogh, K.J. & Stoklund, M.: Jellingmonumenterne. Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon bd. 10, 57. http://www.denstoredanske.dk

Lund, N.: Harald Blåtands død – og hans begravelse i Roskilde? (Roskilde Museums Forlag).

Lønborg, B.: Vikingetidens metalforarbejdning. Fynske Studier 17. Odense (Odense Bys Museer). – S. 63-65, 76-78.

Madsen, P.K.: Nyt udstillingshus på vej i Jelling. Årsskrift for Jelling-Samfundet, 27-29.

Musin, A.: Two Churches or two Traditions: Common Traits and Pecularities in Northern and Russian Christianity before and after 1054 AD through the Archaeological Evidence. A View from the East. M. Müller-Wille (herausg.): Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaubenwechsel im Ostseeraum während des 8.-14. Jahrhundert II, 275-295. Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse Nr. 3.


1999

Christiansen, F.: Jelling. Bebyggelse fra jernalder og vikingetid. Kuml, 181-226. (Summary: Jelling. Settlements from the Iron Age and the Viking Age). http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/kuml/jelling_bebyggelse_fra_jernalder_og_vikingetid/

Lidegaard, M.: Da danerne blev kristne. København (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck).

Olsen, O.: Da Danmark blev til. Seks radioforedrag. København (Fremad).

Ottosen, K.: Dåben i dansk middelalder med særligt henblik på Jelling. Vejle Amts Årbøger, 41-46. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1999/VejleAmtsAarbog1999.pdf

Pedersen, A.: Jelling-monumenterne på tærskelen til et nyt årtusinde. Vejle Amts Årbøger, 25-40. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1999/VejleAmtsAarbog1999.pdf

Radtke, C.: Haithabu, Jelling und das neue ”jenseits”. Skizzen zur skandinavischen Missionsgeschichte. Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 94:1-2, 3-34.

Ranzovius, H./Rantzau, H.: Cimbricae chersonesi ejusdem partium, urbium, insularum et fluvinum nec non cimbrorum origines, nominis, fortitudinis, fidelitatis rerumque gestarum quatuor libris comprehensa description nova. / Neue Beschreibung der kimbrischen Halbinsel und ihrer Landestheile, Städte, Inseln und Flüsse dazu der Kimbern, ihrer Herkunft und ihres Namens, ihrer Tapferkeit und Treue sowie ihrer Taten in vier Bücher zusammengefaßt. S. 95-161 / 197-301 i Heinrich Rantzau (1526-1598). Königlicher Statthalter in Schleswig und Holstein. Ein Humanist beschreibt sein Land. Veröffentlichungen des schleswig-holsteinischen Landesarchivs 64. S. 138, 263-265.

Roesdahl, E.: Jellingstenen – en bog af sten. O. Høiris (red.): Menneskelivets mangfoldighed. Arkæologisk og antropologisk forskning på Moesgård. Århus (Aarhus Universitetsforlag), 235-244.

Roesdahl, E.: Vikingetid og trosskifte. P. Ingesman, U. Kjær, P.K. Madsen & J. Vellev (red.): Middelalderens Danmark. Kultur og samfund fra trosskifte til reformation. København (Gad), 16-27. – S. 23-25.

Staecker, J.: Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden. Lund Studies in Medieval Archaeology 23, S. 412. Stockholm (Almqvist & Wiksell).

Wamers, E.: Harald Blåtands dåb og den store Jellingsten. --- ok Dani gærdi kristna … Den store Jellingstens billedprogram i lyset af den ottonske kunst. Vejle Amts Årbøger, 47-66. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog1999/VejleAmtsAarbog1999.pdf


2000

Andersen, H.: Gorm den Gamles begravelse. Politiken, kronik fredag 25. august.

Andersson, T.; Stoklund, M. & Capelle, T.: Jelling. J. Hoops Reallexikon der Germanischen Altertumskunde XVI, 55-62. Berlin – New York (Walter de Gruyter).

Arffmann, L. & Ingvorsen, L.: Jelling Kirke – sognets kirke og nationalt symbol. Haderslev Stiftsbog 35, 61-67.

Hvass, S.: De kongelige monumenter i Jelling – deres historie, forvaltning og formidling. Århus (Fonden Kongernes Jelling).

Ingvorsen, L.: Kong Gorm’s tredje begravelse. Årsskrift for Jelling-Samfundet, 56-60.

Sawyer, B.: The Viking-Age Rune-Stones. Custom and Commemoration in Early Medieval Scandinavia. Oxford (Oxford University Press). – P. 158-166.

Wamers, E.: …ok Dani gærði kristna … Der große Jellingstein im Spiegel ottonischer Kunst.

Frühmittelalterliche Studien 34, 132-158, T. X-XVI.


2001

Andersen, S.W.: Jelling – mellem myte og virkelighed. Vejle Amts Årbøger, 74-88. http://aarbog.vejlebib.dk/VejleAmtsAarbog2001/VejleAmtsAarbog2001.pdf

Barkholt, N.: Danmarks officielle markering af årtusindskiftet i Jelling og indvielse af udstillingshuset Kongernes Jelling. Årsskrift for Jelling-Samfundet, 24-29.

Fuglesang, S.H.: Animal ornament: the late Viking Period. M. Müller-Wille & L.O. Larsson (herausg.): Tiere – Menschen – Götter. Wikingerzeitliche Kunststile und ihre neuzeitliche Rezeption.Veröffentlichung der Joachim Jungins-Gesellschaft der Wissenschaften, Hamburg, Nr. 90. Göttingen (Vanderhoeck & Ruprecht), 157-194.

Høyer, S.: Mellem by og monument. Kongernes Jelling. Arkitektur DK 5, 334-340, 344. (Summary: Jelling of the Kings. Zusammenfassung: Das Jelling der Könige).

Ingvorsen, L.: Kongernes Jelling gør historien synlig. Årsskrift for Jelling-Samfundet, 30-34.

Matthiesen, H.O.: Kongernes Jelling – et formidlingshus. Haderslev Stiftsbog 36, 72-77.

Müller-Wille, M.: Tierstile des 8.-12. Jahrhunderts im Norden Europas. Dendrochronologie und kunsthistorische Einordning. M. Müller-Wille & L.O. Larsson (Herausg.): Tiere – Menschen – Götter. Wikingerzeitliche Kunststile und ihre neuzeitliche Rezeption. Veröffentlichung der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften, Hamburg, Nr. 90. Göttingen (Vanderhoeck & Ruprecht), 215-250.

Staecker, J.: Monumenten i Jelling – myter och realiteter. A. Andrén m.fl. (red.): Från stad till land. En medeltidsarkeologisk resa tillägnad hans Andersson. Lund Studies in Medieval Archaeology 29, 73-88. Stockholm (Almqvist & Wiksell).

Wilson, D.M.: The earliest animal styles of the Viking Age. M. Müller-Wille & L.O. Larsson (Herausg.): Tiere – Menschen – Götter. Wikingerzeitliche Kunststile und ihre neuzeitliche Rezeption.Veröffentlichung der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften, Hamburg, Nr. 90. Göttingen (Vanderhoeck & Ruprecht), 131-156.


2002

Baun, L.: Den første Hygumgård. Svundne Tider 5, 16-20.

Bertelsen, L. Gjedssø: Den sene vikingetids kunst. L. Gjedssø Bertelsen (red.): Vikingetidens Kunst. En udstilling om kunsten i vikingernes verden og efterverden ca. 800-1050, 16-31, 61-71. Jelling (Kongernes Jelling). – S. 19-23, 61.

Callmer, J.: Machtzentren des 10. Jahrhunderts und der Zeit um 1000 in Südskandinavien. J. Henning (herausg.): Europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Aufbruchszeit. Internationale Tagung in Vorbereitung der Ausstellung ”Otto der Große, Magdeburg und Europa”, 65-79.

Klæsøe, I. Skibsted: Kar og bæger – to usædvanlige genstande med Jellingstil. J. Pind m.fl. (red.): Drik – og du vil leve skønt. [Ulla Lund Hansen-festskrift]. PNM. Publications from the National Museum, Studies in Archaeology & History 7, 103-111. København (Nationalmuseet).

Klæsøe, I. Skibsted: Den tidlige vikingetids kunst. L. Gjedssø Bertelsen (red.): Vikingetidens Kunst. En udstilling om kunsten i vikingernes verden og efterverden ca. 800-1050, 7-15, 55-60. Jelling (Kongernes Jelling). – S. 12-15, 58-60.

Meier, T.: Die Archäologie des mittelalterlichen Königsgrabes im christlichen Europa. Mittelalter-Forschungen Band 8. Stuttgart (Jan Thorbecke Verlag). – S. 223-224.

Meier, T.: Magdeburg zwischen Aachen und Jelling: Repräsentationsarchitektur als semiotisches System. J. Henning (Herausg.): Europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Aufbruchszeit. Internationale Tagung in Vorbereitung der Ausstellung ”Otto der Große, Magdeburg und Europa”, 311-322.

Pedersen, A.: Prachtgräber des 10. Jahrhunderts in Südskandinavien – Tradition und Erneuerung. J. Henning (Herausg.): Europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Aufbruchszeit. Internationale Tagung in Vorbereitung der Ausstellung ”Otto der Große, Magdeburg und Europa”, 81-94.

Roesdahl, E.: Harald Blauzahn – ein dänischer Wikingerkönig aus archäologischer Sicht. J. Henning (Herausg.): Europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Aufbruchszeit. Internationale Tagung in Vorbereitung der Ausstellung ”Otto der Große, Magdeburg und Europa”, 95-108.

Sawyer, B. & P.: Die Welt der Wikinger. Die Deutschen und das europäische Mittelalter, 174-180, 373-385. Berling (Siedler Verlag).

Tamdrup Kirke. Danmarks Kirker, Århus Amt, 9. bind, s. 5043-5176. (Summary: Tamdrup Church). [uden år; 2002]. (Poul Kristensen Grafisk Virksomhed).


2003

Adriansen, I.: ”Branding” af den danske stat og nation. Danske nationale symboler 1830-2000. Pluk fra forskning i Sønderhylland nr. 2, juni 2003, 1-15.

Adriansen, I.: Nationale symboler i Det Danske Rige 1830-2000. Bind II. Fra undersåtter til nation. København (Museum Tusculanums Forlag), 165-189, 198-200, 597-599.

Andersen, H.: Den byggeglade konge. Skalk nr. 1, 20-27. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/den_byggeglade_konge/

Baun, L.: Gravhøje til kong Gorms ministre. Svundne Tider 6, 19-20.

Baun, L.: Splitflag over Jellinghøjene i 100 år. Svundne Tider 6, 21-24.

Hybel, N.: Danmark i Europa 750-1300. København (Museum Tusculanums Forlag). - S. 73-84.

Hårdh, B.: Kungligt beslag? – ett huvud i Mammenstil – och et huvud till. B. Hårdh (ed.): Fler fynd i centrum. Materialstudier i och kring Uppåkra. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8°, no. 45, 189-201.

Kongernes Jelling. (Post Danmark, Frimærker).

Markvad, J.: Runer og Runesten. Gedved (Yduns Æbler).

Moesgaard, J.C.: Nouvelle trouvaille de tremissis de Madelinus au Danemark. Monnaies du Haut Moyen Âge. Journée en l’honneur de Monsieur Jean Lafaurie Samedi 4 octobre 2003. Bulletin de la Société Française de Numismatique 58, no. 8, oct. 2003, 186-189.

Rich, C.: Do the Christian elements of the monument complex at Jelling complement or subvert the earlier pagan ones? York Medieval Yearbook no. 2. http://www.york.ac.uk/teaching/history/pjpg/jelling.pdf

Sawyer, B. & P.: A Gormless History? The Jelling dynasty revisited. W. Heizmann und A. van Nahl (herausg.): Runica – Germanica – Mediaevalia. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 37, 689-706. Walter de Gruyter (Berlin – New York).


2004

Andresen, J.: Jordens godhed, bondens slid, kongens skat. Geoforum Perspektiv 5, 44-52.

Bregnsbo, M. & Jensen, K.V.: Det danske imperium, storhed og fald. – S. 38-42, 74, 239. (Aschehoug).

Christensen, L.B.; Christensen, M.; Hansen, C.B. & Ingvorsen, L.: Jelling – det gamle kongesæde i vækst. Træk af Jellings historie 1960 til 2004. Jelling (Forlaget Jelling).

Hyldgaard, P.: Første guldfund i Jelling. Svundne Tider 7, 4-5.

Jansson, H.: Konfliktlinjer i tidig nordeuropeisk kyrkoorganisation. N. Lund (red.): Kristendommen i Danmark før 1050. Et symposium i Roskilde den 5.-7. februar 2003, 215-234. (Roskilde Museums Forlag). (Summary: Conflicts in Early Scandinavian Church Organization).

Jensen, J.: Danmarks Oldtid. Yngre Jernalder og Vikingetid 400-1050 e.Kr., 371-381. København (Gyldendal).

Matthiesen, H.O.: Vikingetidens Jelling. Jelling (Forlaget Jelling). [Også udkommet i oversættelse som Jelling in the Viking Age (2005), Jelling zur Wikingerzeit (2005)].

Nielsen, G. Øeby: Runesten og religionsskifte. N. Lund (red.): Kristendommen i Danmark før 1050. Et symposium i Roskilde den 5.-7. februar 2003, 86-94. (Roskilde Museums Forlag). (Summary: Runic stones and religious change).

Nielsen, M.L.: Runesten og religionsskifte. N. Lund (red.): Kristendommen i Danmark før 1050. Et symposium i Roskilde den 5.-7. februar 2003, 95-104. (Roskilde Museums Forlag). (Summary: Rune stones and the conversion).

Sanmark, A.: Power and Conversion – a Comparative Study of Christianization in Scandinavia. Occasional Papers in Archaeology 34. Uppsala. – S. 97-98.

Staecker, J.: Jelling – Mythen und Realität. D. Kattinger, J.E. Olesen & H.J. Wernicke (herausgeg.): Der Ostseeraum und Kontinentaleuropa 1100-1600. Einflussnahme – Rezeption - Wandel. Culture Clash or Compromise VIII. Schwerin (Thomas Helms Verlag), 77-102. [Kolloquium 15.-18. Juni 2000 in Greifswald].

Thaastrup-Leth, A.K.: Trækirker i det middelalderlige Danmark indtil ca. 1100. Hvornår blev de bygget? N. Lund (red.): Kristendommen i Danmark før 1050. Et symposium i Roskilde den 5.-7. februar 2003, 207-214. (Roskilde Museums Forlag). (Summary: Wooden Churches in Medieval Denmark).

Westerdahl, C. & Stylegar, F.-A.: Husebyene I Norden. Viking LXVII, 101-138. (Summary: The Huseby farms in the Nordic countries).


2005

Andersen, H.: Spøgelsesstenen. Skalk nr. 1, 34.

Androshchuk, F.: En man i Osebergsgraven? Fornvännen 100, 115-127. 
http://fornvannen.se/pdf/2000talet/2005_115.pdf

Anonym [Harald Andersen]: Kong Haralds dåb. Skalk nr. 1, 18-19. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/kong_haralds_daab/

Arwill-Nordbladh, E.: Contexts and Concepts – Re-readings of a Reassessment? Comments to Jörn Staecker: The Concepts of imitation and translatio: Perceptions of a Viking-Age Past. Norwegian Archaeological Review 38, 114-116.

Fiil, I: Kong Frederik VII i Jelling (I). Svundne Tider 8, 16-17.

Fuglesang, S. Horn: Runesteinenes ikonografi. Runesten, magt og mindesmærker. Tværfagligt symposium på Askov Højskole 3.-5. oktober 2002. Hikuin 32, 75-94. (Summary: The Iconography of the Rune Stones, p. 128).

Lund, N.: Stormænd i sen vikingetid. Runesten, magt og mindesmærker. Tværfagligt symposium på Askov Højskole 3.-5. oktober 2002. Hikuin 32, 49-54. (Summary: Late Viking Age magnates, p. 127).

Nielsen, G. Øeby: Runesten og magt i Østjylland. Runesten, magt og mindesmærker. Tværfagligt symposium på Askov Højskole 3.-5. oktober 2002. Hikuin 32, 105-124. (Summary: Rune Stones and Power in Eastern Jutland, p. 129).

Nielsen, M. Lerche: Ravnunge-Tue som navngiven viking, runestensrejser og myte. Runesten, magt og mindesmærker. Tværfagligt symposium på Askov Højskole 3.-5. oktober 2002. Hikuin 32, 7-22.(Summary: Hrafnunga-Tófi as a Viking, a sponsor of rune-stones and a myth, p. 125).

Olsen, R.A.: 41 fortællinger om folk i fædrelandets historie. – S. 24-32. (Lindhardt og Ringhof).

Roesdahl, E.: Jordfaste mindesmærker i Danmarks yngre vikingetid. Runesten, magt og mindesmærker. Tværfagligt symposium på Askov Højskole 3.-5. oktober 2002. Hikuin 32, 55-74. (Summary: Memorials in late Viking-Age Denmark (c. 950-1050) – when? why? where?, p. 128).

Sawyer, B.: Thyre, Harald, and Ravnunge-Tue. Runesten, magt og mindesmærker. Tværfagligt symposium på Askov Højskole 3.-5. oktober 2002. Hikuin 32, 31-36. (Sammandrag: Thyre, Harald och Ravnunge-Tue, s. 126).

Saxo Grammaticus: Gesta Danorum – Danmarkshistorien. Udg. af Karsten Friis-Jensen, dansk oversættelse v. Peter Zeeberg. København (Gad). - I, 254-255, afsnit 4,3,4.

Sindbæk, S.M.: Popular Myths and Scholarly Debate. Comments to Jörn Staecker: The Concepts of imitation and translation: Perceptions of a Viking-Age Past. Norwegian Archaeological Review 38, 113-114.

Staecker, J.: The Concepts of imitatio and translatio: Perceptions of a Viking-Age Past. Norwegian Archaeological Review 38, 3-28. http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a714592962

Staecker, J.: The Making of a Viking-Age Past. Reply to Comments. Norwegian Archaeological Review 38, 116-121.

Stilling, N.P.: En malerisk Danmarksrejse. O.J. Rawerts akvareller 1810-1850. Ebeltoft (Skippershoved). – S. 237.

Stoklund, M.: Tolkningen af Bække-, Læborg- og Jelling-indskrifterne og meningen med at rejse runesten. Runesten, magt og mindesmærker. Tværfagligt symposium på Askov Højskole 3.-5. oktober 2002.Hikuin 32, 37-48. (Summary: The interpretation of the Bække, Læborg and Jelling inscriptions and the significance of erecting rune-stones, p. 127).


2006

Baun, L.: Nyt oldtidsminde ved Jellinghøjene? Svundne Tider 9, 54-55.

Baun, L.: Ormens øje. Svundne Tider 9, 52-53.

Harck, O.: Mittelalterliche Prunkgräber in Dänemark und Norddeutschland. C. v. Carnap-Bornheim, D. Krausse und A. Wesse (Herausgeg.): Herrschaft – Tod – Bestattung. Zu den vor- und frühgeschichtlichen Prunkgräbern als archäologisch-historische Quelle. Internationale Fachkonferenz Kiel 16.-19. Oktober 2003. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie aus dem Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel Bd. 139, 207-217. – S. 207-208.

Måge, B. & Kjerulff, A.-K.: Høvdingehallen ved Jelling. Vejle Amts Årbog, 79-86.

Ottosen, K.: Kong Gorms umulige begravelse. Svundne Tider 9, 44-51.

Pedersen, A.: The Jelling Monuments – Ancient royal memorial and modern world heritage site. M. Stoklund et al. (eds.): Runes and their Secrets. Studies in runology, 283-313. Copenhagen (Museum Tusculanum Press).

Roesdahl, E.: Aristocratic Burial in Late Viking Age Denmark. Custom, Regionality, Conversion. C. von Carnap-Bornheim, D. Krausse & A. Wesse (herausg.): Herrschaft – Tod – Bestattung. Zu den vor- und frühgeschichtlichen Prunkgräbern als archäologisch-historische QuelleInternationale Fachkonferenz Kiel 16.-19. Oktober 2003, 169-183. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie.

Stoklund, M.: Chronology and Typology of the Danish Runic Inscriptions. M. Stoklund et al. (eds.): Runes and their Secrets. Studies in runology, 355-383. Copenhagen (Museum Tusculanum Press). – P. 368-370.


2007

Baun, L.: Supertankeren under Jellinghøjene. Årsskrift for Jelling-Samfundet, 25-29.

Christensen, P. Mohr: Nye undersøgelser omkring Vikingetidsmonumenterne i Jelling. Vejleegnens Museer Årsskrift, 16-20.

Fiil, I.: Kong Frederik VII i Jelling (II). Svundne tider 10, 34-41.

Gelting, M.H.: The kingdom of Denmark. N. Behrend (ed.): Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900-1200, 73-120. (Cambridge University Press).

Hvass, L.: Kongelige kæmpesten. Skalk nr. 1, 18-27.

http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/kongelige_kaempesten/

Jakobsen, T.B.: The Origins of the National Museum of Denmark 1807-1848. An Account of the Years of the Royal Commission for the Preservation of Antiquities based on the Commission’s minute-books.Acta Archaeologica 78:1, 1-183. – P. 46-47, 76-78, 156, 159.

Jakobsen, T.B. & Adamsen, C. (udg.): Nationalmuseets oprindelse. Oldsagskommissionens mødeprotokoller 1807-48. Acta Archaeologica 78, 183-334. - S. 260-61, 263-64, 266-68, 270-72. (Introduction: Origins of the National Museum. The Minute Books of the Antiquities Commission 1807-1848).

Krogh, K.J. & Leth-Larsen, B.: Hedensk og Kristent. Fundene fra den kongelige gravhøj i Jelling. Vikingekongernes monumenter i Jelling II. København (Nationalmuseet).

Nielsen, G. Øeby: Runesten og deres fundforhold. Magt og mentalitet, kontinuitet og brud i tiden for religions- og kulturskiftet ca. 950-1200. Nyhedsbrevets ph.d.-afhandlinger og specialer, ny række, bind 17.

Ottosen, K. & Gelting, M.H.: Kong Gorms mulige begravelse. Svundne Tider 10, 42-48.

Vestergaard, F.: Monumentale skibssætninger i Danmark og Skåne. Kuml, 145-190. (Summary: Monumental Ship-Settings in Denmark and Scania). http://jelling.natmus.dk/litteratur_om_jelling/kuml/monumentale_skibssaetninger_i_danmark_og_skaane/


2008

Baltzersen, J.: Fra Jelling-sten til genforeningssten. Danmarks mindesmærker i 1000 år. Siden Saxo 4, 4-13.

Baun, L.: Arven efter kong Harald. Vejle Amts Årbog, 16-19. http://www.hsso/pdf/yearbook-30.pdf

Baun, L.: Jellings nye ansigt – arven efter Kong Harald. Årsskrift for Jelling-Samfundet, 19-25.

Christensen, P. Mohr: Nye brikker til vikinge-Jelling. Vejle Amts Årbog, 6-15. http://www.hsso/pdf/yearbook-30.pdf

Christensen, P. Mohr & Andersen, S.W.: Kongeligt? Skalk nr. 1, 3-10. http://www.vejleegnensmuseer.dk/pdf/Skalk_0108s3_10.pdf

http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/kongeligt/

Düwel, K.: Runenkunde. 4. überarbeitete und aktualisierte Auflage. Stuttgart – Weimar (Verlag J.B. Metzler). – S. 97, 105-111, 143.

Helgesson, B.: Kan regionalitet påvisas genom arkeologiskt fyndmaterial? Några metodiska och källkritiska närmanden. Hikuin 35, 49-62, 162. (Summary: Can regionality be pointed out through archaeological material? Some methodical and source critical aspects).

Lund, N.: [Anmeldelse af Krogh 1993 og Krogh & Leth-Larsen 2007]. Historisk Tidsskrift 108, 253-259.

McGuire, B.P.: Da Himmelen kom nærmere. Fortællinger om Danmarks kristning 700-1300. Frederiksberg (Alfa). – S. 90-105, 249.

Moesgaard, J.C.: Udbredelsen af reguleret møntøkonomi i geografisk perspektiv ca. 600 – ca. 1150. Hikuin 35, 130-150, 164-165. (Summary: The introduction of a regulated coin economy in a geographical perspective, c. 600 – ca. 1150).

Nationalmuseet: Runestenene i Jelling. Undersøgelse af bevaringstilstand. Rapport, Bilag. [Digitalt dokument dateret marts 2008, lagt på internettet 22. oktober 2008]. http://www.natmus.dk/sw65205.asp

Ottosen, K.: … og gjorde danerne kristne. Svundne Tider 11, 14-19.

Randsborg, K.: King’s Jelling. Gorm & Thyra’s Palace, Harald’s Monument & Grave – Svend’s Cathedral. Acta Archaeologica 79, 1-24. http://www.worldarchaeology.net/publications/downloads/Jelling.pdf

Staecker, J.: Das königliche Monument von Jelling. Die Wikinger, 50-51. Herausgegeben vom Historischen Museum der Pfalz Speyer.

Trudsø, S., Jensen, K. Støttrup & Madsen, P.K.: Hvor galt står det til og hvorfor? Bevarings­under­søgelse af Ribe Domkirkes Kathoveddør og runestenene i Jelling. Nationalmuseets Arbejdsmark, 239-256. (Summary: How bad is it and why? Study of the preservation of the Cat’s Head Door in Ribe Cathedral and the runestones in Jelling). http://jelling.natmus.dk/nationalmuseets_arbejdsmark/hvor_galt_staar_det_til_og_hvorfor/


2009

Adriansen, I.: Jellingstenene – et budskab til Europa. Grænsen nr. 1, 36.

Andersen, S.W.: Bautasten og kæmpehegn. Skalk nr. 1, 11-17. http://www.vejleegnensmuseer.dk/pdf/Skalk_0109s11_17.pdf

http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/bautasten_og_kaempehegn/

Baun, L.: Skib mellem Jellinghøje. Lokal Historie fra Sydøstjylland, 131-141.

Jensen, M. Bjerrum: Royal Jelling: Danish National Heritage Reinvented. Archaeological Review of Cambridge 24:1, 77-93.

Moesgaard, J.C.: Harald Blåtands ”Jellingemønter” cirka 975-985. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 2, maj 2009, 43-46.

Reinholdt, H.: Apotekerens kunstkammer. H. Reinholdt: Dengang. Historier fra Skanderborg-området, 92-105. (Skanderborg Museum). – S. 96.

Stubbe-Teglbjærg, L.: Gnidebilleder af danske og svenske billedsten. Afgnedet i årene 1954-2006. Romanske Stenarbejder 6 (Forlaget Hikuin). – S. 120-122.


2010

A.A. Konkurrencer (red.): Afskærmning af Jellingstenene. Åben idékonkurrence. Dommerbetænkning. (Kulturarvsstyrelsen). http://www.arkitektforeningen.dk/da/Konkurrencer/db_jelling.ashx

Andersen, S.W.; Holst, M.K. & Breuning-Madsen, H.: Nyt fra Jelling. Skalk nr. 1, 3-9. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/nyt_fra_jelling/

Andersen, S.W. & Lindblom, C.: Tøv en kende – om de syge runesten i Jelling og behandlingen af dem. Arkæologisk Forum 22, 5-7.

Baun, L.: Kongedage på Jellinghøjene 1861. Svundne Tider nr. 13, 45-51.

Baun, L.: Kongens gård i Jelling. Lokal Historie i Sydøstjylland, 22-34.

Baun, L.: Runesten fra sol til skygge. Svundne Tider nr. 13, 52-55.

Bertelsen, L. Gjedssø: Golgatadramaet på mønter fra Harald Blåtands tid. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 4, nov. 2010, 138-142.

Breuning-Madsen, H.; Holst, M. Kähler & Henriksen, P. Steen: Brønden på toppen af Nordhøjen i Jelling. Nationalmuseets Arbejdsmark, 192-203. [Summary: The well at the top of the North Mound in Jelling].

Gelting, M.H.: Poppo’s Ordeal: Courtier Bishops and the Success of Christianization at the Turn of the First Millennium. Viking and Medieval Scandinavia 6, 101-133.

Jensen, B.E.: Hvad er historie. Akademisk Forlag. – S. 131-140.

Jensen, M. Bjerrum: Hvad er der med Jelling? Arkæologisk Forum 22, 8-11.

Pedersen, A.: Gorm den Gamle og Jelling. J. Laursen & L. Jørgensen (red.): Dronning Margrethe og arkæologien, 182-189.

Pedersen, A.: Jelling – ein tausendjähriges Monument erscheint in neuem Licht. Archäologie in Deutschland 1/2010, 26-27.

Pedersen, A. & Trudsø, S.: Runesten som reklamesøjler, gaver og dokumentation. Lokal Historie i Sydøstjylland, 73-86.

Trudsø, S. & Madsen, P.K.: Det haster – . Skalk nr. 1, 8-27. http://jelling.natmus.dk/alt_om_jelling/litteratur_om_jelling/skalk/det_haster/


2011

Andersen, S.W.; Jessen, M.D. & Holst, M.K.: Jagten på kongens gård. Skalk nr. 1, 9-11.

Baun, L.: Kongens kalender? Svundne Tider nr. 14, 32-36.

Baun, L.: Den store dørvogter. Svundne Tider nr. 14, 37-39.

Gazzoli, P.: Denemearc, Tanmaurk Ala, and Confinia Nordmannorum: The Annales regni Francorum and the Origins of Denmark. Viking and Medieval Scandinavia 7, 29-43.

Hvass, S.: Jelling-monumenterne – deres historie og bevaring. [Summary: The Jelling Monuments]. (Kulturarvsstyrelsen).

Jessen, M.D.; Andersen S.W.; Holst, M.K.; Jensen, P. & Pedersen, A.: Kongens gård i Jelling? – et nyt anlæg fra Harald Blåtands tid. Nationalmuseets Arbejdsmark, 60-73. [Summary: The Kings’s Court in Jelling? A new structure from the reign of Harold Bluetooth.]

Nobel, E.: Afskærmningen af runestenene. [Summary: Covering for the Rune Stones in Jelling]. S. Hvass: Jelling-monumenterne – deres historie og bevaring, 66-73.

Roesdahl, E.: Scandinavia in the Melting-pot, 950-1000. S. Sigmundsson (ed.): Viking Settlements & Viking Society. Papers from the Proceedings of the Sixteenth Viking CongressReykjavík and Reykholt, 16th-23rd August 2009, 347-374.


2012

Bertelsen, T.: Kirken i koret. Skalk nr. 1, 18-23.

Breuning-Madsen, H.; Holst, M. K & Henriksen, P.S.: The hydrology in huge burial mounds built of loamy tills: a case study on the genesis of perched water tables and a well in a Viking age urial mound in Jeling, Denmark. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography vol. 112, 40-51. http://dx.doi.org/10.1080/00167223.2012.707797

Christensen, H.O.: Fra Skjerm klint til Verdens ende. [eget forlag]

Helmbrecht, M.: A Winged Figure From Uppåkra. Fornvännen 107, 171-178.

Jensen, J.S.: Zur Heiligenverehrung des dänischen Königs Harald Blauzahn in Münster oder: Wie ich in Münster auf König Harald Blausahn traf. In press.

Trudsø, S.; Dehn, T.; Larsen, P.K.; Nobel, E. & Petersen, B.L.: Klimaforandring – så kom Jellings runesten under tag. Nationalmuseets Arbejdsmark, 172-185. [Summary: Climate change – how the Jelling rune stones went under cover].

Vellev, J.: Jelling, Sommeren 1861. Frederik 7.s og J.J.A. Worsaaes udgravninger. (Wormianum).

Vellev, J.: Jelling, Sommeren 1861. Skalk nr. 2, 18-23.


2013

Bertelsen, T.: Kirkegavlens spor. Skalk nr. 1, 3-9.

Holst, M.K.; Jessen, M.D. & Pedersen, A.: Runestenens Jelling. Beretning fra enogtredivte tværfaglige vikingesymposium, 47-61. (Wormianum).

Jesch, J.: Reading the Jelling Inscription. Beretning fra enogtredivte tværfaglige vikingesymposium, 7-18. (Wormianum).

Roesdahl, E.: King Harald’s Rune-Stone in Jelling: Methods and Messages. A. Reynolds & L. Webster (eds.): Early Medieval Art and Archaeology in the Northern World. Studies in Honour of James Graham-Campbell. Leiden (Brill), p. 859-875. [Revised translation of Roesdahl 1999].

Roesdahl, E.: … vandt sig Danmark al ... – hvad mente Harald? Beretning fra enogtredivte tværfaglige vikingesymposium, 33-46. (Wormianum).

Schjødt, J.P.: Kristningen af Norden: en diskussion af religionstypologiske karkterisika ved henholdsvis hedenskaben og kristendommen. Beretning fra enogtredivte tværfaglige vikingesymposium, 19-32. (Wormianum).– Se også www.skalk.dk